ЕК определи първия набор от много големи онлайн платформи и търсачки

Законодателен акт за цифровите услуги: Комисията определя първия набор от много големи онлайн платформи и търсачки

През тази седмица Европейската комисия определи първите 17 много големи онлайн платформи и 2 много големи онлайн търсачки, достигащи до поне 45 милиона активни потребители месечно съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Платформите са определени въз основа на данните за потребителите, които те трябваше да публикуват до 17 февруари 2023 г.

Това са:

 • Много големи онлайн платформи: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando;
 • Много големи онлайн търсачки: Bing и Google Search.

Следващи стъпки за определените платформи и търсачки

След своето определяне, дружествата ще трябва да изпълнят в срок от четири месеца пълния набор от нови задължения съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Тези задължения имат за цел да овластят и защитят потребителите онлайн, включително малолетните и непълнолетните лица, като изискват от определените услуги да оценяват и смекчават своите системни рискове и да предоставят надеждни инструменти за модериране на съдържание. Това включва:

По-голямо овластяване на потребителите:

 • потребителите ще получават ясна информация защо им се препоръчва определена информация и ще имат право на отказ от препоръчващите системи, основани на профилиране;
 • потребителите ще могат лесно да докладват за незаконно съдържание, а платформите ще трябва да обработват тези сигнали надлежно;
 • показването на рекламите не може да се основава на чувствителни данни на потребителя (като етнически произход, политически възгледи или сексуална ориентация);
 • платформите трябва да етикетират всички реклами и да информират потребителите кой плаща за тях;
 • платформите трябва да предоставят лесно разбираемо и ясно обобщение на своите общи условия на езиците на държавите членки, в които развиват дейност.

Силна защита на децата:

 • платформите ще трябва да препроектират своите системи, за да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, сигурност и безопасност на децата;
 • основаните на профилиране целенасочени реклами, насочени към деца, вече не са разрешени;
 • специалните оценки на риска, включително за отрицателните въздействия върху психичното здраве, ще трябва да бъдат предоставени на Комисията 4 месеца след определянето и оповестени най-късно след една година;
 • платформите ще трябва да препроектират услугите си, включително своите интерфейси, препоръчващи системи, общи условия, за да смекчат тези рискове.

По-надлежно модериране на съдържание, по-малко дезинформация:

 • платформите и търсачките трябва да предприемат мерки за справяне с рисковете, свързани с разпространението на незаконно съдържание онлайн и с отрицателното въздействие върху свободата на изразяване на мнение и свободата на информация;
 • платформите трябва да имат ясни общи условия и да ги прилагат надлежно и последователно;
 • платформите трябва да разполагат с механизъм, чрез който потребителите да сигнализират за незаконно съдържание; да реагират експедитивно на тези сигнали;
 • платформите трябва да анализират своите специфични рискове и да въведат мерки за смекчаване — например, за да се предотврати разпространението на дезинформация и неавтентичното използване на тяхната услуга.

Повече прозрачност и отчетност:

 • платформите трябва да гарантират, че техните оценки на риска и спазването на всички задължения по Законодателния акт за цифровите услуги се подлагат на външен и независим одит;
 • те ще трябва да предоставят достъп на изследователите до публично достъпни данни; по-късно ще бъде създаден специален механизъм за одобрени изследователи;
 • те ще трябва да публикуват хранилищата на всички реклами, предлагани от техния интерфейс;
 • платформите трябва да публикуват доклади за прозрачност относно решенията за модериране на съдържание и управлението на риска.
 • В срок от 4 месеца след нотифицирането на решенията за определяне, определените платформи и търсачки трябва да адаптират своите системи, ресурси и процеси, за да осигурят съответствие, да създадат независима система за съответствие и да проведат и докладват на Комисията своята първа годишна оценка на риска.

Оценка на риска

Платформите ще трябва да идентифицират, анализират и смекчават широк спектър от системни рискове, вариращи от начините, по които разпространението на незаконно съдържание и дезинформация може да бъде подсилено чрез техните услуги, до въздействието върху свободата на изразяване и свободата на медиите. По подобен начин трябва да бъдат оценени и смекчени специфичните рискове, свързани с онлайн насилието, основано на пола, и онлайн защитата на малолетните и непълнолетните лица и тяхното психично здраве. Плановете за смекчаване на риска на определените платформи и търсачки ще подлежат на независим одит и надзор от страна на Комисията.  

Нова надзорна структура

Законодателният акт за цифровите услуги ще бъде прилаган чрез общоевропейска надзорна структура. Въпреки че Комисията е компетентният надзорен орган за определените платформи и търсачки, тя ще работи в тясно сътрудничество с координаторите за цифровите услуги в надзорната рамка, създадена от Законодателния акт за цифровите услуги. Тези национални органи, които отговарят и за надзора на по-малките платформи и търсачки, трябва да бъдат създадени от държавите — членки на ЕС, до 17 февруари 2024 г. Същата дата е и крайният срок, в рамките на който всички други платформи трябва да изпълнят задълженията си съгласно Законодателния акт за цифровите услуги и да предоставят на своите ползватели защитата и гаранциите, предвидени в Законодателния акт за цифровите услуги.

За да правоприложи Законодателния акт за цифровите услуги, Комисията също така укрепва своя експертен опит с вътрешни и външни мултидисциплинарни знания и неотдавна стартира Европейски център за алгоритмична прозрачност (ECAT). Тя ще предоставя подкрепа с оценки дали функционирането на алгоритмичните системи е в съответствие със задълженията за управление на риска. Комисията също така създава цифрова екосистема за правоприлагане, която обединява експертен опит от всички съответни сектори.

TOP