Миноритарната собственост в общински търговски дружества – по-скоро проблем, отколкото полза

Миноритарната собственост в общински търговски дружества – по-скоро проблем, отколкото полза

Автор: Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика

Проблемите в управлението на общинските търговски дружества и честите скандали, свързани с фирми на общините през последните седмици, ни карат за пореден път да обърнем внимание на тази специфична форма на публично управление, по-специално на търговските дружества, в които общините притежават миноритарни дялове в капитала. Преди броени дни ИПИ публикува пълна база данни с търговските дружества, в които общините притежават дял и с помощта на която участието на общините в различни фирми може лесно да се изследва.

Колко и какви са предприятията, в които общините притежават под 50% дялове в капитала?

Много голяма част от общините – 237 от 265 – притежават миноритарни дялове в 148 търговски дружества. Това са най-вече акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, които функционират в най-разнообразни сектори – от здравеопазване, водоснабдяване до „по-екзотични“ дружества, например банки („Общинска банка“ АД, ОББ, ДСК), газопреносни дружества („Каварнагаз“, „Карловогаз“, „Овергаз мрежи“ АД и др.), спортни отбори, борси, панаири и др. За общините не е типично да придобиват малък брой акции в дружества просто така – много често такъв тип собственост е остатък от миналото, когато процесът на приватизация е започнал, но явно не е бил завършен докрай. По-специфични са случаите в сектор „Здравеопазване“ – малките общини обичайно притежават малък брой акции в многопрофилни „областни“, а дори и университетски болници. Това е резултат от преструктурирането на здравната система през 2000 г., когато държавата и общините споделят собствеността в определени болници. Вероятно това действие е било мотивирано от опит за гарантиране на достъп до по-добро здравеопазване на населението и на по-малките общини на територията на областта чрез ангажимент на самите общини да споделят част от разходите в тези лечебни заведения – въпреки че тези очаквания не са обосновани, тъй като достъпът до лечение в България не е обвързан с адреса на пациента.

Защо общините продължават да държат собственост под 50% в капитала на търговски дружества?

При миноритарен дял в собствеността в търговски дружества общините не притежават най-важния инструмент – контрол върху управлението на дружествата чрез участие в управителните и контролни органи. Това означава и че те имат ограничена – а в някои случаи дори никаква – възможност да влияят върху публичните услуги, които дружеството предлага, включително по отношение на цената, количествата и качеството. Някакъв аргумент остава получаването на допълнителни приходи от дивиденти, но както се вижда от графиката по-долу постъпленията от дивидент за общинските бюджети са в относително малък размер (между 2,5 и 3,5 млн. лева годишно след 2018 г.) и не влияят съществено върху общите приходи на общините, а следва да се има предвид и че голяма част от дивидента вероятно е изплатен от дружества, в които общината има мажоритарно участие.

От представените данни можем да направим заключение, че миноритарната собственост на общините в търговски дружества следва да се преразгледа в много голям брой от случаите, тъй като често създава проблеми, без да носи някакви ползи. Тя не дава възможност за контрол върху дейността на дружеството и определяне на важни параметри в неговата дейност, а и не носи значителен приход в общинския бюджет. Като цяло притежаването и управлението на търговски дружества е неспецифична дейност за общините и следва да се извършва само в много ограничен кръг от случаи. В същото време, остава подозрението, че мотивите са или в посока въздействие върху потенциално разпореждане с имоти на въпросните дружества, или дори най-баналните – назначаване на конкретни лица в управителните им органи.

TOP