В условията на кризи трудовата експлоатация на деца се увеличава

В Световния ден срещу детския труд през 2023 г. призивът на МОТ е: „Социална справедливост за всички. Да сложим край на детския труд!“

На 12 юни, в Световния ден срещу детския труд, Международната организация на труда (МОТ) ежегодно акцентира върху проблемите, свързани с трудовата експлоатация на децата. МОТ отбелязва деня от 2002 г. досега, като отчита, че за две десетилетия светът е постигнал стабилен прогрес в намаляването на детския труд. Оттам обаче предупреждават, че военните конфликти, кризите и пандемията от КОВИД-19 са поставили повече семейства в бедност, която е основна причина милиони деца да бъдат принудени да работят. Детският труд ги лишава от образование и съответно от възможности за осигуряване на приличен доход и стабилна работа като възрастни.

През 2023 г. призивът на Международната организация на труда в Световния ден срещу детския труд е: „Социална справедливост за всички. Да сложим край на детския труд!“ От организацията апелират да се обърне внимание на първопричините, които водят до трудова експлоатация на децата, за да бъде тя премахната. Сред предложените мерки за справяне с проблема са създаването и прилагането на силна правна рамка, основана на международните трудови стандарти и социалния диалог, осигуряване на всеобщ достъп до образование с добро качество и до социална защита, както и преки мерки за облекчаване на бедността, неравенството и икономическата несигурност и насърчаване на достоен труд.

В българското законодателство е регламентирана специална закрила за непълнолетните работници. Детският труд е забранен до 16-годишна възраст, до която според Конституцията е задължително образованието. Предвидени са някои изключения, основно за талантливи деца, за включването им във филмови продукции, в театрални трупи, музикални състави и др. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата за стартиране на наказателно производство. Непълнолетните работят при облекчени условия на труд. Имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20.00 ч. до 06.00 ч. сутринта.

При всяка проверка инспекторите по труда проверяват за законосъобразното наемане на лица, ненавършили 18 г., както и дали работните им места отговарят на изискванията да бъдат заемани от непълнолетни работници и служители. За цялата 2022 г. Инспекцията по труда е издала 11 933 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица. Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г. ще намерите на следния линк: https://www.gli.government.bg/bg/node/4389. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.

TOP