Кръгова икономика и текстилни изделия

Кръгова икономика и текстилни изделия: да поемем отговорността за намаляване, повторна употреба и рециклиране на текстилните отпадъци и стимулиране на пазарите за употребявани текстилни изделия

ЕС генерира 12,6 милиона тона текстилни отпадъци годишно. Само облеклото и обувките представляват 5,2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 кг отпадъци на човек годишно. Понастоящем едва 22 % от текстилните отпадъци се събират разделно за повторна употреба или рециклиране след потреблението, докато останалата част често се изгаря или депонира.

В началото на юли Европейската комисия предложи правила, с които производителите ще се задължат да носят отговорност за целия жизнен цикъл на текстилните изделия и да подкрепят устойчивото управление на текстилните отпадъци в целия ЕС. Тази инициатива ще ускори развитието на сектора за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилни изделия в ЕС в съответствие със Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Очаква се увеличаването на наличността на употребявани текстилни изделия да създаде работни места на местно равнище и да спести пари за потребителите в ЕС и извън него, като същевременно смекчи въздействието на производството на текстилни изделия върху природните ресурси.

Комисията предлага да се въведат задължителни и хармонизирани схеми за разширена отговорност на производителя за текстилните изделия във всички държави членки на ЕС. Схемите за разширена отговорност на производителя успяха да подобрят управлението на отпадъците от редица продукти, например опаковки, батерии и електрическо и електронно оборудване. Производителите ще покриват разходите за управление на текстилните отпадъци, което също така ще ги стимулира да намалят отпадъците и да увеличат кръговостта на текстилните изделия чрез по-доброто им проектиране от самото начало. Размерът на вноските на производителите към схемата за разширена отговорност на производителя ще се коригира въз основа на екологичните показатели на текстилните изделия — принцип, известен като „екомодулация“.

Общите правила на ЕС за разширена отговорност на производителя също така ще улеснят държавите членки при прилагането на изискването за разделно събиране на текстилни изделия от 2025 г. в съответствие с действащото законодателство. Вноските на производителите ще финансират инвестиции в капацитет за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране. Целта на предложените правила за управление на отпадъците е да се гарантира, че използваните текстилни изделия се сортират за повторна употреба, а негодните за повторна употреба изделия се насочват приоритетно към рециклирането. Социалните предприятия, осъществяващи дейности по събирането и третирането на текстилни изделия, ще се възползват от увеличените бизнес възможности и по-големия пазар за текстилни изделия втора употреба.

Това предложение ще насърчи и научноизследователската и развойната дейност в областта на иновативните технологии за кръговия характер на текстилния отрасъл, като например рециклирането на влакна във влакна.

В предложението се разглежда и въпросът за незаконния износ на текстилни отпадъци за страни, които нямат готовност за управлението им. Новият закон ще изясни какво представлява отпадък и какво се счита за текстилно изделие, годно за повторна употреба, за да се спре практиката на износ на отпадъци, прикрити като изделия за повторна употреба. Това ще допълни мерките съгласно предложението за нов регламент относно превозите на отпадъци, който ще гарантира, че превозите на текстилни отпадъци се извършват само когато има гаранции, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за целево изменение на Рамковата директива за отпадъците ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета по обикновената законодателна процедура.

TOP