Зелен пакт: Екологизиране на товарните превози

Зелен пакт: Екологизиране на товарните превози за повече икономически ползи с по-малко въздействие върху околната среда

Товарният транспорт е гръбнакът на единния пазар на ЕС — той поддържа стоковите наличности от супермаркети, фабрики и аптеки и дава възможност на европейските дружества да продават своите продукти на целия континент и извън него. През 2020 г. около 6 милиона души са работили в сектора на товарните превози в ЕС.

На товарните превози обаче се дължат и над 30 % от емисиите на CO2 от транспорта. А с разрастването на икономиката на ЕС емисиите вероятно ще се увеличат, освен ако не бъдат въведени мерки за декарбонизация: очаква се товарният транспорт да нарасне с около 25 % до 2030 г. и с 50 % до 2050 г.

Ето защо през изминалата седмица Европейската комисия предложи мерки за повишаване на ефективността и устойчивостта на товарния транспорт чрез подобряване на управлението на железопътната инфраструктура, както и по-силни стимули за камиони с ниски емисии и по-добра информация за емисиите на парникови газове от товарните превози. Целта е да се повиши ефективността на отрасъла, като му се помогне да допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г., както е предвидено в Европейския зелен пакт, а същевременно и да се даде възможност на единния пазар на ЕС да продължи да се разраства.

По-ефективно използване на железопътния капацитет

Изграждането на железопътни линии е скъпо, а в ЕС те стават все по-натоварени. Предложеният регламент ще оптимизира тяхното използване, ще подобри трансграничната координация, точността и надеждността и в крайна сметка ще привлече повече дружества за товарни превози към железопътния транспорт. Пътниците ще се възползват от допълнителни железопътни услуги, тъй като капацитетът на мрежата ще се използва по-добре, а това ще окаже положително въздействие върху трансграничните услуги, като позволи, наред с другото, по-чести връзки и по-ранни резервации на билети.

Към настоящия момент подходът за управление е разпокъсан и води до закъснения по границите, които често се дължат и на задръствания, причинени от некоординирани дейности по поддръжка.

Предложението за регламент за използването на капацитета на железопътната инфраструктура в единното европейско железопътно пространство се основава на Проекта за промени в разписанията, което ще доведе до стабилни разписания и ранно резервиране на билети за пътнически услуги, както и гъвкави влакови маршрути, адаптирани към веригите на доставки „точно навреме“ за товародателите.

Предвиждат се и нови стимули за използване на камиони с ниски емисии.

С настоящото предложение се преразглеждат правилата от Директивата за масата и размерите на тежкотоварните превозни средства, за да се даде възможност за допълнителна маса на тези от тях, които използват технологии с нулеви емисии. Това ще стимулира навлизането на по-чисти превозни средства и технологии. След като технологията се развие и системите за задвижване с нулеви емисии станат по-леки, благодарение и на използването на аеродинамични устройства и кабини, по-чистите превозни средства ще се възползват от допълнителен полезен товар в сравнение с конвенционалните камиони.

Ще се насърчава и навлизането на по-аеродинамични кабини и други енергоспестяващи устройства, не само за подобряване на комфорта и безопасността на водача, но и за повишаване на ефективността на силовото предаване с нулеви емисии (това е механизмът, който отвежда мощността от двигателя за задвижване на превозното средство).

Предложението също така ще внесе яснота относно използването на по-тежки и по-дълги превозни средства, които понастоящем са разрешени в някои държави членки, в трансграничен трафик и при определени условия. Това включва пояснение, че държавите членки, които допускат европейските модулни системи на своя територия, също ще могат да ги използват в международни операции между тези съседни държави членки, без да е необходимо двустранно споразумение и без ограничение за преминаване само на една граница. Това означава, че едно и също количество товари може да бъде превозвано с по-малко курсове.

За да се насърчи интермодалният транспорт, при който стоките се превозват с два или повече вида транспорт, но със стандартизирана товарна единица (като контейнерно ремарке или друго), на камионите, ремаркетата и полуремаркетата ще бъде разрешено да носят допълнително тегло. Допълнителната височина ще улесни и превоза на контейнери с висок куб чрез стандартни превозни средства.

CountEmissionsEU: сравняване на въглеродния отпечатък

Комисията предлага общ методологичен подход, чрез който дружествата да изчисляват своите емисии на парникови газове, ако решат да публикуват тази информация или ако от тях се изисква да я съобщават по договорни причини. Предложената методика се основава на наскоро приетия стандарт ISO/CEN за количествено определяне и докладване на емисиите на парникови газове, произтичащи от експлоатацията на транспортните вериги на пътници и товари. Надеждните данни за емисиите от врата до врата ще позволят на операторите да сравняват своите услуги, а на потребителите — да направят информиран избор относно възможностите за транспорт и доставка.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

TOP