ЕК осигурява нови облекчения за повишаване на конкурентоспособността и издръжливостта на МСП

Подкрепа за европейските МСП: Комисията осигурява нови облекчения за повишаване на конкурентоспособността и издръжливостта на МСП

ЕК предлага нови мерки за краткосрочно подпомагане, повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и увеличаване на справедливостта в стопанската среда на единния пазар.

С предложението се въвежда по-строг максимален срок за плащане от 30 дни, премахват се неяснотите и се преодоляват правните пропуски в действащата директива. Съгласно предложения текст се предвижда и автоматично плащане на начислената лихва и обезщетението и се въвеждат нови правила за правоприлагане и правна защита с цел предпазване на дружествата от неизрядните платци.

Защо е необходимо това?

Микро, малките и средни предприятия са силно засегнати от поредицата от кризи през последните години: пандемията от COVID, войната на Русия срещу Украйна, енергийната криза и повишението на инфлацията. Те все още се сблъскват с променливост и непредсказуемост, както и с ограничения в доставките, с недостиг на работна сила и често, с нееднакви условия на конкуренция, когато извършват стопанска дейност в Европа. Забавянето на плащанията по търговски сделки пречи на инвестициите и растежа и допринася за несигурността и недоверието в икономическата среда.

За да подпомогне конкурентоспособността и устойчивостта на МСП, Европейската комисия предлага редица действия, като:

–           Създаване на Регламент за борба със забавените плащания по търговски сделки, по който  ще се въведе по-строг максимален срок за плащане от 30 дни; предвижда се автоматично плащане на начислената лихва и обезщетението и се въвеждат нови правила за правоприлагане и правна защита с цел предпазване на дружествата от неизрядните платци;

–           Създаване на благоприятна стопанска среда, намаляване на регулаторната тежест за МСП и опростяване на административните процедури и изискванията за отчитане;

–           Подобряване на достъпа до финансиране, включително и до финансиране за устойчиво развитие;

–           Въвеждане на специфични инструменти, които ще осигурят на МСП необходимите  за постигането на устойчива конкурентоспособност умения;

–           Мерки за подпомагане на МСП през целия им жизнен цикъл.

ЕК планира да предостави на МСП над 200 милиарда евро по различни свои програми за финансиране до 2027 г. Тук се включват значителни суми по линия на кохезионните фондове на ЕС (65 милиарда евро) и на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (45,2 милиарда евро). По този начин се очаква тези предприятия да станат по-издръжливи, по-устойчиви и по-цифровизирани.

TOP