Умения в България и Европейския съюз

Умения в България и Европейския съюз

Европейската година на уменията започна на 9 май 2023 и ще продължи 12 месеца. Наличието на подходящи умения дава възможност за успешно адаптиране спрямо промените на пазара на труда, за пълноценно участие в обществото и демократичния живот, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на дружествата.

Понастоящем обаче повече от три четвърти от дружествата в ЕС съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения, а последните данни на Евростат сочат, че само 37 % от възрастните редовно преминават обучения. Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежава основни цифрови умения. Освен това още през 2021 г. 28 професии в сектори, вариращи от строителство и здравеопазване до инженерство и ИТ, са изпитвали недостиг на кадри, което показва нарастващо търсене както на висококвалифицирани, така и на нискоквалифицирани работници. Налице е също така слабо присъствие на жените в професиите и образованието, свързани с технологиите, като само 1 от 6 специалисти в областта на ИТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерните науки и математиката са жени.

Къде е България в тези класации? Проследете поредицата инфографики, свързани с уменията, разработени от Евростат:

Участие в ученето през целия живот

Завършено висше образование

Специалисти по информационни и комуникационни технологии

Ученици, изучаващи два или повече езика

Хора с основни дигитални умения

TOP