Публикувани са XSD-схеми и описание за подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск

Публикувани са XSD-схеми и описание за подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск

Публикувани са XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните, за предоставяне от задължените лица, съгласно Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, за ползване на електронната услуга „Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки“ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.

Публикуваните схеми и описание на формата на данни са за подаване на данни за:

  • превоз на стоки с висок фискален риск (СВФР), който започва от територията на друга държава членка на Европейския съюз и завършва на територията на страната;
  • превоз на СВФР, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка на Европейския съюз;
  • анулиране на уникален номер на превоз при неосъществен превоз на СВФР;
  • потвърждаване на получаването/изпращането на СВФР.

За подаване на данни за деклариране на превози на стоки с висок фискален риск,  от типа „система-система“, Националната агенция за приходите ще предостави публичен приложно-програмен интерфейс (API) за услугите „Подаване на декларации през API“ и „Справка за резултат от обработка за подадена декларация през АПИ“, считано от 01.01.2024 г.

За целите на извършване на тестове между системите на клиентите и системата на НАП за подаване на данни за деклариране на превози на стоки с висок фискален риск, Агенцията ще осигури след 13.11.2023 г. тестова среда.     

Оторизацията пред приложно-програмния интерфейс (API) се извършва през OAuth 2.0 протокол чрез издаден за целта API ключ от НАП, който се подава в http header-a на заявката. API ключът се заявява и издава през електронна услуга „Управление на достъпи “система-система”“ – „Достъп до услуги на НАП през API“.

Данни за деклариране на превози на стоки с висок фискален риск

TOP