Започва информационна кампания по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ за подпомагане на стопаните по Плана за възстановяване

Държавен фонд „Земеделие“ започва информационна кампания по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ за подпомагане на стопаните по Плана за възстановяване

Държавен фонд „Земеделие“ започва информационна кампания във връзка с новооткритата процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ за подпомагане по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Устойчиво земеделие“, инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“.

По време на кампанията ДФЗ ще проведе информационно-разяснителни събития по темата, насочени към земеделските стопани и бизнеса, в четири големи града – Пловдив, Благоевград, Добрич и Плевен, които са центрове на земеделската индустрия в респективните си области.

Предвидените събития ще бъдат с участието на експерти от Държавен фонд „Земеделие“, които ще предоставят информация на заинтересованите страни за възможностите за кандидатстване, сроковете и условията на процедурата.

Целта на кампанията е по максимално достъпен начин да се достигне до допустимите бенефициери и да се улесни процесът по кандидатстването им.

Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност от 318 048 200,30 лева. От тях, минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиция, представено от един кандидат, е 30 000,00 лв., без ДДС, а максималният размер на допустимите разходи е 1 000 000,00 лева без ДДС.

Програмата е отворена за кандидатстване до 20 декември 2023 г.

Основната цел на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация и подобряването на генетичните ресурси.

Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции за закупуване на материални и нематериални активи, за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, както и за автоматизиране на работните процеси.

Повече информация

TOP