Пет български проекта получават финансиране по програма LIFE за околна среда и климат

Пет български проекта получават финансиране по програма LIFE за околна среда и климат

Европейската комисия одобри финансиране за 171 нови проекти, сред които пет от България, по програмата LIFE за околна среда и климат на обща стойност над 396 милиона евро. Подкрепа от ЕС получават проекти от почти всички държави членки в следните направления: природа и биоразнообразие, кръгова икономика и качество на живот, смекчаване на последиците от климатичните промени и преход към чиста енергия.

Проектите от България са:

Възстановяване на брадатия лешояд и укрепване на успешно възстановената популация на черния лешояд в България (Bearded Vulture LIFE): Проектът ще надгради резултатите от предишни проекти по LIFE в България с цел възстановяване на ареала на брадати и черни лешояди на Балканите чрез стратегическо повторно въвеждане на автохтонни популации, което ще помогне за възстановяване на генетичния поток между Западна Европа, Африка и Азия.

Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика (LIFE HA2WASTE): Проектът предвижда въвеждане на новаторски подход за управление на отпадъците в отговор на амбициозните цели, поставени от политиките за кръгова икономика и управление на отпадъците на ЕС и България. Екипът ще работи по управление на битовите отпадъци, при които има депониране.

Финансови схеми за предоставяне на иновации в енергийното обновяване (INSPIRenov): Екипът на проекта създава инструменти в подкрепа на финансовите механизми за обновяване на жилищни сгради и Националния фонд за декарбонизация. Тези стратегии за обновяване за постигане на енергийна ефективност, съчетани с подходящи финансови продукти, напълно отговарят на ангажиментите по линия на ЕС.

Непрекъснати услуги за ефективно обновяване на жилищата за постигане на енергийна ефективност (SHEERenovPlus): Екипът на проекта предлага практическа реализация на предварително разработения модел за цялостно обновяване на дома и цели да даде тласък на мащабното енергийно обновяване в жилищния сектор. Освен София, още пет големи града ще бъдат включени в проекта, получил институционална подкрепа от министерства, държавни агенции, общини и професионални сдружения.

Център за услуги за сътрудничество между заинтересованите страни и платформа за ускорено обновяване на домове в област Пловдив (MultiHome): Проектът цели да ускори жилищното обновяване в Пловдивска област чрез създаване на център за услуги и специализирана платформа, като е  включено сътрудничество с местни власти, собственици на жилища, доставчици на ремонтни услуги и финансови органи. Предвидени са също обмяна на знания и популяризиране на модерни решения за обновяване. Проектът ще постигне значителни икономии на енергия, намаляване на въглеродните емисии и инвестиции.

TOP