Коледни бонуси 2023: Проучване на БТПП за нагласите на мениджърите за мотивация на персонала по Коледа

Коледни бонуси 2023: Проучване на БТПП за нагласите на мениджърите за мотивация на персонала по Коледа

Проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата в периода 15-18 декември 2023 г., показва  промяна в практиките на българските фирми по отношение на допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа, въпреки че делът на фирмите, които ще дадат бонуси, отново е значим. Участвали са 162 организации и предприятия от различни сектори като услугите, строителството, търговията, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната. Сравнено с предходното проучване през 2022 г. се наблюдава ръст от 76% на участвалите в анкетата мениджъри.

От проучването става ясно, че 73% от фирмите, все пак предвиждат да дадат бонуси, което е позитивно в днешната динамична среда,  но се забелязва  и промяна в мотивацията за това. Делът на компаниите, чието финансово състояние позволява раздаването на бонуси, спада от 33,70% през 2022 на 29,63% през 2023г.

Данни за последните 5 години относно фирмите, които възнамеряват да  дават  Коледни бонуси:

В същото време се увеличава процентът на работодателите, които дават бонуси, за да мотивират и запазят своите служители – от 43,48% на 51,85%, а не толкова и само за Коледните празници.

В контекста на текущите икономически предизвикателства, това подчертава значението на бонусите като инструмент за провеждане на мотивационна политика за задържане на кадри.

Същевременно се наблюдава спад от 11.54% в процента на фирмите, планиращи да дадат бонуси, в сравнение с миналата 2022 година. Този спад  би могъл да се  припише на редица фактори.

  • Първо, предстоящото увеличение на минималната работна заплата от януари 2024 г., което ще създаде допълнителни финансови разходи върху компаниите. 4,3% от фирмите са посочили като причина да се въздържат от коледен бонус, именно очакваното повишаване на заплатите на персонала
  • Второ, общият недостиг на финансови ресурси, който е отражение на сегашните икономически условия. Тройно скача процентът на фирмите, финансовото състояние на които не позволява бонусиране в сравнение с 2022 и това е и водещата причина да се въздържат.
  • И трето, някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнителни коледни бонуси.

Предстоящото увеличение на минималната работна заплата с 19.62% (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15.1% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година (данни на НСИ), водят до съществено нарастване на разходите за труд. Специфично, в индустрията увеличението е 16.6%, в услугите е 13.9%, а в строителството достига 17.0%. Тези фактори, в комбинация с инфлацията, могат да обяснят защо 17% от фирмите не планират да дават коледни бонуси, а също така и защо 9% от фирмите все още не са взели решение относно бонусите, което пък е повишение с 5% за 2023 година, сравнено с предходната 2022г.,  показвайки увеличена несигурност и колебание сред бизнеса.

Данни за последните 5 години относно фирмите, които НЕ възнамеряват да  дават бонуси:

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването открива, че работодателите са разделени почти поравно между тези, които предоставят еднакви бонуси за всички служители (49,65%) и тези, които определят бонусите индивидуално, в зависимост от представянето на служителя (39,72%).  В малък процент (10,64%) от фирмите, бонусът се определя според йерархията и длъжността в компанията.

Относно размера на  предвижданите от бизнеса  бонуси, най-голям дял заемат тези до 200 лв. (34%), но се забелязва и увеличение в процента на фирмите, които ще дадат бонуси от 200 до 500 лв. – от 25% на 29% за 2023г. В същото време, спад се наблюдава при планиране на по-големите бонуси над 1000 лв., които от 14% през 2022 г. падат на 12% през 2023 г.

Данни за последните 5 години и индивидуално за 2023 година относно динамиката в размера на коледните бонуси, предоставяни от фирмите:

В заключение проучването показва, че 49,64% от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен процент – 43,88 са увеличили размера на своите бонуси. Само 6,47% планират да предоставят по-ниски бонуси, което е намаление от 8% през 2022 година.

Тези данни представят ежегодните нагласи  сред мениджърите на фирми и важността и желанието да подпомогнат и мотивират допълнително своите служители за Коледните празници, показвайки адаптацията на компаниите към променящите се икономически условия и нарастващото разбиране за важността на мотивацията и задържането на служителите във времена на предизвикателства и несигурност.

Можем да заключим, че отново делът на фирмите, които ще раздадат коледни бонуси е съществено по-голям от тези, които ще се въздържат. Наблюдава се намаление на фирмите, които ще мотивират коледно своите служители в сравнение с 2022 г., но пък част от бонусите, които ще се дадат ще са еднакви с тези от 2022, а съществен процент от работодателите ще отпуснат по-високи от миналогодишните.

Източник: “Инфобизнес”

TOP