МП предлага ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

МП предлага ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

Провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия, включително да не са осъществявали скорошна дейност и да нямат нает персонал. Това предвиждат допълнения в Търговския закон, предложени от Министерството на правосъдието. В тези случаи се осигурява и възможност за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане.

Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, етап 254 в Реформа „Разрастване България“

Ликвидацията на търговското дружество е доброволно производство за разпределение на имуществото му след неговото прекратяване. Целта на ликвидацията е да се събере и осребри цялото имущество на дружеството и след като се удовлетворят всички кредитори, остатъкът да бъде разпределен между съдружниците, се сочи в мотивите към проекта.

В същото време в момента доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година, процедурата е продължителна и скъпа. А средно на година се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица, като над 90% от нововъзникналите компании се провалят още в началните стъпки.

Предлаганите допълнения в Търговския закон предвиждат създаване на нов член 274а „Бързо производство по ликвидация“. Улесняването на процеса се постига по две основни направления – съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията, където ще се подават всички заявления. Условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират и представянето на декларация за тях ще е достатъчно за разглеждане на заявленията в производството в по-кратки срокове.

За да се възползва от новата възможност дружеството трябва едновременно да отговаря на пет условия:

  • не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;
  • не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;
  • няма регистрация по Закона за данък добавена стойност или е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;
  • няма непогасени задължения към държавата и общините;
  • няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

Проект на Закон за допълнение на Търговския закон

TOP