26 януари – Международен ден на чистата енергия

Чиста енергия за всички

Осигуряването на достъп до чиста енергия за всички хора е ключов въпрос за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Днес, когато човечеството се бори с климатичните промени, чистата енергия играе основна роля за намаляването на емисиите от парникови газове, но също може да е от полза и за онези общества, които нямат достъп до традиционни източници на енергия. Понастоящем 675 милиона души живеят в тъмнина – като 4 от 5 са в Субсахарска Африка.

Връзката между чистата енергия, социално-икономическото развитие и екологичната устойчивост е ключова при решаването на проблемите, с които се сблъскват уязвимите общности по света. Липсата на надеждно електроснабдяване възпрепятства развитието на образованието, здравеопазването и икономиката, а населението в много от тези развиващи се региони е все още силно зависимо от изкопаемите горива, което задълбочава бедността.

Въпреки че положението постепенно се подобрява, човечеството все още не е в състояние да постигне Цел 7 за устойчиво развитие, според която до 2030 г. трябва да се гарантира достъпна, сигурна, устойчива и модерна енергия за всички.

Някои факти:

  • По данни на ООН, изкопаемите горива – въглища, петрол и газ, са причина за отделянето на близо 90% въглероден диоксид в атмосферата;
  • Учените подчертават, че е необходимо да се намалят вредните емисии наполовина до 2030 г. и да се достигне целта за нулеви емисии до 2050 г., за да се избегнат най-лошите последици, свързани с изменението на климата.
  • Изкопаемите горива все още осигуряват близо 80% от произведената енергия в света, но вятърната, слънчевата, хидро- и геотермичната енергия набират скорост и понастоящем около 29% от електричеството се произвежда от възобновяеми източници;
  • Що се отнася до България, по данни на НСИ твърдите биогорива са най-големият възобновяем енергиен източник с дял от 56.7%, следвани от водната енергия – 11.7% от чистата енергия, произвеждана в страната през 2022 г. Делът на соларната и фотоволтаичната енергия е 6.4%, а само 1.1% са източниците на слънчева топлинна енергия.

26 януари е обявен за Международен ден на чистата енергия с резолюция A/77/327 на Общото събрание на ООН. На тази дата през 2009 г. е основана Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

TOP