Национално представително проучване сред българските МСП

Национално представително проучване сред българските МСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в партньорство с Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност”, организират национално представително проучване сред българските МСП.

Основната цел на проучването е анализиране на проблемите, предизвикателствата и перспективите, пред които са изправени МСП – устойчивост, инвестиционната активност, нуждата от финансиране и източници на финансиране, въвеждане на иновации и интернационализацията на предприятията. Анкетната карта ще провери нагласите на МСП за разкриването на нови регионални структури, чиято основна цел ще бъде подпомагане на МСП в по-слабо развитите райони в България.

Анкетното проучване е анонимно и ще бъде активно до 15 февруари 2024 г. Състои се от 15 въпроса.

Обработените данни ще дадат препоръки за:

  • по-добра оценка и разбиране на нуждите, възможностите и ограниченията пред бизнеса за финансиране и инвестиции;
  • по-добра оценка на нуждите за осигуряване на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността и насърчаване на развитие, предприемачески дух и възможности за ориентиране към международни пазари;
  • нивото на удовлетвореност на МСП от конкретен вид публична подкрепа за справяне с пазарните и системни неуспехи, ограничаващи иновациите и интернационализацията в МСП;
  • преодоляване на предизвикателствата пред предприятията, свързани с екологични, социални и управленски фактори.

От изключителна необходимост е анкетата да проучи оценката на анкетираните представители на МСП за основните проблеми пред бизнеса им, областите, в които имат потребност от подкрепа, както и за вижданията им относно начините за осъществяване на тази подкрепа от държавата.

Резултатът ще даде важна и полезна информация на ИАНМСП за предприемане на ефективни мерки за подпомагане на предприятията.

Към анкетата

TOP