Международно изложение за креативни индустрии

Международно изложение за креативни индустрии GAMESCOM

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира посещението като изложители на български МСП в национален щанд на Международното изложение за креативни индустрии GAMESCOM, което ще се състои в периода 21.08 – 25.08.2024 г. в гр. Кьолн, Германия.

Срокът за регистрация е 7 март 2024.

Международното изложение Gamescom е най-голямото световно събитие в областта на креативните индустрии и се провежда всяка година от 2009 г. Негов организатор е Koelnmesse GmbH. В последното издание през 2023 г. са участвали над 1227 изложители на изложбена площ от 230 000 кв.м. и с над 320 000 делови посетители от над 100 държави.

GAMESCOM е най-важната международна платформа за културните и творческите индустрии. Те играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности. Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации.

За националното участие на GAMESCOM, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • наем на изложбена площ;
 • проектиране и изграждане на щанд;
 • оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • регистрационни и/или медийни такси;
 • национална идентификация на българския щанд;
 • пропуски на изложителите;
 • услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

 • спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • застраховка на представителите на предприятието;
 • заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

За контакти:

 • Магдалена Маджурова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg;
 • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg.

Повече информация и регистрация  

Участието на малки и средни предприятия в GAMESCOM се финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“

TOP