Контролиращите достъпа цифрови платформи вече трябва да спазват всички задължения съгласно Акта за цифровите пазари на ЕС

Контролиращите достъпа цифрови платформи вече трябва да спазват всички задължения съгласно Акта за цифровите пазари на ЕС

От края на миналата седмица  шестте контролиращи достъпа предприятия – Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft и ByteDance, трябва да спазват изцяло всички задължения по Акта за цифровите пазари в ЕС.

Актът за цифровите пазари има за цел да направи тези пазари по-достъпни и по-справедливи. С него се установяват нови правила за 10 определени основни платформени услуги, като например онлайн търсачките, онлайн пазарите, магазините за приложения, онлайн рекламата и съобщенията, и се предоставят нови права на предприятията и крайните ползватели в Европа.

Бизнес ползвателите, установени в ЕС, които зависят от услугите, предлагани от шестте контролиращи достъпа предприятия, за да достигнат до своите клиенти, ще разполагат с нови възможности, като:

  • да се възползват от справедливо третиране и еднакви условия на конкуренция, когато се конкурират с услугите на контролиращо достъпа предприятие на неговите платформи;
  • да поискат оперативна съвместимост с услугите на контролиращите достъпа предприятия с цел предлагане на нови услуги;
  • да продават своите приложения чрез алтернативни канали, различни от магазините за приложения на контролиращото достъпа предприятие;
  • да имат достъп до данните, генерирани чрез дейностите им на платформите на контролиращите достъпа предприятия;
  • да популяризират оферти и да сключват договори с клиенти извън платформата на контролиращото достъпа предприятие.

Крайните ползватели ще се радват на по-голям избор и повече иновации в цифровото пространство в Европа. Те ще могат:

  • да възвърнат правото си на избор, а не да са ограничени само до ползване на опциите по подразбиране на контролиращите достъпа предприятия, например чрез избор на алтернативни магазини за приложения и услуги, различни от предлаганите от контролиращите достъпа предприятия;
  • да получат по-добър контрол върху данните си благодарение на възможността да решават дали да позволят на контролиращото достъпа предприятие да свързва профилите им и по този начин да проследява и съчетава личните им данни от различните услуги;
  • лесно да получават данни от една услуга или приложение и да ги прехвърлят и използват в друга услуга или приложение, като по този начин се премахват пречките пред създаването на резервни копия на данните и преместването на профили между различни услуги;
  • да използват алтернативни услуги за електронна идентификация или платежни услуги в приложенията.

Считано от 7 март, от контролиращите достъпа предприятия се изисква да докажат, че действително спазват Акта за цифровите пазари и да опишат в доклади предприетите от тях мерки за спазването на Акта. Публичната версия на тези доклади е достъпна на специалната уебстраница на Комисията за Акта за цифровите пазари.

Европейската комисия ще осигури пълното спазване на Акта за цифровите пазари. В случай на нарушение тя може да наложи санкции до 10 % от общия размер на световния оборот на дружеството, които могат да достигнат 20 % в случай на повторно нарушение. А в случай на системни нарушения, Комисията разполага и с правомощия да приема допълнителни корективни мерки, като например да задължи контролиращото достъпа предприятие да продаде дадено предприятие или части от него или да забрани на контролиращото достъпа предприятие да придобива допълнителни услуги, свързани със системното неспазване на разпоредбите на Акта.

Контекст

Актът за цифровите пазари и Актът за цифровите услуги представляват единен набор от правила, които се прилагат в целия ЕС, за да се създаде по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на ползвателите са защитени, както и да се установят еднакви условия на конкуренция за предприятията.

Актът за цифровите пазари има за цел да гарантира достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор. С него се регулират контролиращите достъпа предприятия — това са големи цифрови платформи, които са важен портал между бизнес ползвателите и потребителите и поради своята позиция могат да създават затруднения в цифровата икономика.

На 5 септември 2023 г. Комисията определи шест контролиращи достъпа предприятия — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft — и 22 от техните основни платформени услуги. След определянето им като такива, контролиращите достъпа предприятия разполагаха с шест месеца, за да изпълнят пълния списък на задълженията съгласно Акта за цифровите пазари.

На 12 февруари 2024 г. Комисията приключи четири проучвания на пазара, след като установи, че Apple и Microsoft не следва да бъдат определени за контролиращи достъпа предприятия за следните основни платформени услуги: услугата за съобщения iMessage на Apple и онлайн търсачката Bing, уеб браузъра Edge и услугата за онлайн реклама Microsoft Advertising на Microsoft.

На 1 март 2024 г. Комисията получи уведомления от Booking, ByteDance и X за потенциалното достигане от техни услуги на праговете, определени в Акта за цифровите пазари, което би могло да ги направи обект на новите правила на ЕС относно платформите на контролиращите достъпа предприятия. Комисията ще вземе решение по тези уведомления в срок от 45 работни дни, т.е. най-късно до 13 май 2024 г.

TOP