МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП отвори програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

Министерството на труда и социалната политика ще подкрепи усилията на Българската православна църква (БПЦ) да предоставя качествени и ефективни социални услуги чрез Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“. Тя е с бюджет от 160 000 лв. и ще се финансира от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).

Целта на Програмата е чрез разяснителна кампания сред духовенството за същността на социалните услуги според нормативната уредба на страната и обмяна на добри практики да се подпомогнат организации към църковните общности в процеса по осигуряване на навременна и подходяща грижа за най-уязвимите хора и семейства. През втория етап ще се осигури възможност доставчици на социални услуги към църковната общност да осъществят конкретни мероприятия, насочени към целевите групи, с които работят, за да се подпомогне предоставянето на подкрепата.

Програмата „Информираност, подкрепа и съпричастност“ е създадена във връзка с подписаното през 2011 година Споразумение между БПЦ и МТСП за сътрудничество в социалната област. Тя е в отговор на необходимостта от осъществяването на дейности за повишаване на капацитета в епархиите по отношение на социалните услуги и обмяната на добри практики, идентифицирана от междуведомствена работна група с участието на представители на органи на изпълнителната власт и на Българската патриаршия.

Целеви групи по Програмата, която ще се изпълнява до 31 октомври 2024 г., са  представители на БПЦ, доставчици на социални услуги към църковната общност, деца и възрастни в риск. През първия етап по нея ще могат да се организират и провеждат информационни събития – кръгли маси, семинари, срещи, инициативи за обмяна на опит и добри практики. През втория етап ще се финансират мероприятия, част от комплексна социална рехабилитация като почивка и отдих, организиране на социални и културни програми, ателиета по интереси, информиране по въпроси, свързани с образование, вероучение, психическо и социално развитие.

Повече информация за Програмата може да бъде получена на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, фонд „Социална закрила“, тел. 02 8119681, 8119401, 8119673.

Целевата програма и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на МТСП, Фонд „Социална закрила“ http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila в раздел „Документи“ и „Актуални процедури“.

TOP