Покана за участие в международното изложение Electronica – гр. Мюнхен, Германия

Покана за участие в международното изложение Electronica, 12-15 ноември 2024 - Мюнхен, Германия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия удължава до 29.03.2024 г. срока за заявяване на участие в национален щанд на Международното изложение за индустриална електроника

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в по-слабо развити райони или от районите в преход. За по-слабо развити райони се считат Тракийско–Родопския район, Черноморския район и Дунавския район за планиране, включващи областите Варна, Видин, Враца, Добрич, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Монтана. 

Настоящата покана се отнася до предприятия, които могат да докажат, че развиват икономическа дейност в по-слабо развит район. Предприятието кандидат следва да предостави документ, като: удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; договор за наем на производствена, складова сграда или друг обект, нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или друг обект и/или и други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден район – в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.

Electronica се организира веднъж на две години. С над 2140 изложители от 51 страни и над 70 000 бизнес посетители от над 100 страни, изложението e най-значимото събитие за сектора в световен мащаб. Организатор е Меsse München.        

Поемат се напълно или частично разходите за участие включително:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Крайният срок за подаване на заявка за участие с изискуемите документи е 29.03.2024 г. (петък).

Повече информация и регистрация

За контакти:

  • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 88, имейл: mutafova@sme.government.bg;
  • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 81, имейл: trendafilov@sme.government.bg.

*Участието се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

TOP