Нови правила за политическата реклама в ЕС

Нови правила за политическата реклама в ЕС

Влязоха в сила нови правила на ЕС за определяне на общи стандарти относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама. Новият регламент позволява на гражданите да идентифицират послания, които се стремят да повлияят на техните мнения и политически решения и насърчава свободни и честни избори.

От сега нататък политическите реклами трябва да бъдат ясно идентифицирани като такива и да посочват кой ги е платил, на каква цена, с кой изборен или законодателен процес са свързани и дали са целенасочени към определени групи хора. Ще се въведе механизъм за уведомяване за проблемни реклами и всички политически реклами ще се съхраняват в онлайн хранилище. Регламентът също така ограничава злоупотребата с лични данни. За да се защитят европейските демократични процеси от външна намеса, регламентът забранява спонсорирането на реклама от държави извън ЕС три месеца преди избори или референдум.

Беше подписан и Кодекс за поведение за изборите за Европейски парламент през 2024 г. С подписването му европейските политически партии се ангажират да поддържат етични практики на кампанията. На фона на нарастващата загриженост относно защитата на честността на изборите в Европа от вътрешни и външни заплахи този ангажимент на политическите партии е от голямо значение.

Като пример за ангажимент по линия на Кодекса е, че подписалите го страни ще насърчават приобщаващия политически дискурс и участие, като се въздържат от използване или разпространяване на дискриминационни изявления срещу конкретни групи въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, възраст или сексуална ориентация. Друг пример е ангажиментът на страните да се въздържат от политически реклами, спонсорирани от недекларирани интереси, или да ангажират по друг начин посредници, които да изпращат послания в кампанията без ясно обозначение, кой е отговорен за тях.

Кодексът за поведение ще служи като изчерпателен контролен списък за политическите партии, кандидатите, медиите и гражданите за наблюдение на етичното поведение по време на предизборната кампания.

TOP