Покана за участие в Международното изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2024

Покана за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2024, 19–23 октомври 2024 г. в гр. Париж, Франция

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието като изложител на щанд в Международното изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2024, което ще се проведе в периода 19 – 23 октомври 2024 г. в гр. Париж, Франция.

SIAL е едно от най-големите и престижни изложения в света от сектор хранително-вкусова промишленост. Събитието се организира от 1964 г. веднъж на две години, като на последното издание през 2022 г. участие са взели повече от 7 000 изложители от над 91 държави, а посетители са били над 265 000.

Срокът за регистрация е 10 май 2024 г.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в по-слабо развити райони, както и към МСП от районите в преход, удостоверяващи извършването на дейности в по-слабо развит район. За по-слабо райони се считат: Тракийско–Родопския район, Черноморския район и Дунавския район за планиране, включващи областите: Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

За участие в SIAL 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

За контакти:

 • Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 82, email: popadiyna@sme.government.bg;
 • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 79 81, e-mail: trendafilov@sme.government.bg.

Повече информация и регистрация

* Участието на малки и средни предприятия в SIAL 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

TOP