Замърсяване на въздуха: Европарламентът прие преразгледан закон за подобряване на качеството на въздуха

Замърсяване на въздуха: Европарламентът прие преразгледан закон за подобряване на качеството на въздуха

Европейският парламент прие предварително политическо споразумение с държавите членки относно нови мерки за подобряване на качеството на въздуха в ЕС, така че то вече да не е вредно за човешкото здраве, природните екосистеми и биологичното разнообразие. Преразгледаният закон има за цел да намали замърсяването на въздуха в ЕС за чиста и здравословна околна среда и да постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г.

С новите правила се определят по-строги гранични стойности за 2030 г. и целеви стойности за замърсителите със сериозно въздействие върху човешкото здраве, включително прахови частици (ПЧ2,5, ПЧ10), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Държавите членки могат да поискат крайният срок до 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия.

Ако новите национални правила бъдат нарушени, засегнатите от замърсяването на въздуха ще могат да предприемат правни действия, а гражданите могат да получат обезщетение, ако здравето им е било увредено.

В градовете ще бъдат създадени повече пунктове за вземане на проби за качеството на въздуха и понастоящем фрагментираните индекси за качеството на въздуха в целия ЕС ще станат съпоставими, ясни и публично достъпни.

Следващи стъпки

Законът трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.  20 дни след неговото публикуване ще влезе в сила. След това страните от ЕС ще разполагат с две години, за да приложат новите правила.

Контекст

Замърсяването на въздуха продължава да бъде водеща екологична причина за преждевременна смърт в ЕС с около 300 000 случая годишно (Чистота на въздуха в европейските градове). През октомври 2022 г. Комисията предложи преразглеждане на правилата на ЕС за качеството на въздуха с по-амбициозни цели за 2030 г. за постигане на целта за нулево замърсяване до 2050 г. в съответствие с плана за действие за нулево замърсяване.

Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите по отношение на замърсяването и „по-зелените“ градове с по-ниски емисии, както и повишава осведомеността, като предоставя редовно актуализирана информация за замърсяването.

TOP