Отворена е поканата за представяне на проектни предложения в областта на образованието по програма Interreg Румъния – България

Отворена е поканата за представяне на проектни предложения в областта на образованието по програма Interreg Румъния - България

От 7 май 2024 г. е отворена поканата по програма Interreg Румъния – България за представяне на проектни предложения по Приоритет 3: Образован регион, Специфична цел 4.2. „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!“

Общият бюджет за Приоритет 3, специфична цел 4.2 е в размер на 15 000 000 евро.

Повече информация: https://interregviarobg.eu/bg/pokani-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya

Кандидатури се приемат само по електронен път чрез електронната система Jemshttps://jems-robg.mdlpa.ro/.

Важно! При подаване на заявлението е необходимо да го идентифицирате в съответния раздел на Jems, посветен на поканата:

  • Проект с малък мащаб – Call 3_Specific Objective_Small Scale Projects
  • Твърд проект – Call 3_Specific Objective_Hard Projects
  • Мек проект – Call 3_Specific Objective_Soft Projects

Крайният срок за подаване на заявления в Jems е 9 септември 2024 г. до 13:00 часа.

TOP