Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Wet Meadow with Blooming Scilla Litardierei at Planinsko polje, Natura 2000 / Зелена поляна с цъфнал синчец в Планинско поле, Натура 2000

Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

През тази седмица Министерството на земеделието и храните започна да приема заявления за подпомагане по интервенциите „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.). Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024.

По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа. Подпомагането се извършва на хектар земеделска площ.

Плащанията по интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ също са насочени за компенсиране на земеделските стопани за извършваните от тях дейности в райони, изправени пред природни или други ограничения. Подпомагането се получава в три направления. Първото е за стопани в планинските райони (НР1), второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2), а по третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3). Подпомагането отново се извършва на хектар земеделска площ.

Условията и редът за прилагането на двете интервенции е без промени за настоящата кампания.

Пълен текст на заповедта на министъра на земеделието и храните

TOP