Комисията взе решение да регистрира четири нови европейски граждански инициативи

Комисията взе решение да регистрира четири нови европейски граждански инициативи

Европейската комисия взе решение да регистрира четири европейски граждански инициативи. Това са:

– „Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС“ (EU Live Bus Stop Info)

Организаторите на инициативата „Информация в реално време на автобусните спирки в ЕС“ призовават за поставяне на QR кодове на автобусните спирки в държавите — членки на ЕС, за да могат пътниците да имат достъп до информация в реално време за разписания, маршрути, закъснения и актуализации. Инициативата има за цел да допринесе за по-екологично чисти градове, като чрез нея се насърчават пътуванията с автобус, което ще доведе до намаляване на задръстванията и на вредните емисии.

 „Доверие и свобода” (Trust and Freedom)

В инициативата „Доверие и свобода” се призовава за мерки по отношение на информираното съгласие, човешкото достойнство, свободата и телесната автономност. По-специално в инициативата се разглеждат правото на вземане на информирани решения относно здравното обслужване и възможностите за лечение, свободното съгласие и подобряването на достъпа до информация. Организаторите на инициативата също така призовават за мерки за повишаване на прозрачността и достъпа до информация в процесите на вземане на решения в ЕС.

– „Минавам на европейско ниво: европейска гражданска инициатива (ЕГИ) за свързване на националното с европейското гражданство“ (I’m Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship)

„Минавам на европейско ниво: европейска гражданска инициатива за свързване на националното с европейското гражданство“има за цел да се въведе правото на образование в областта на европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, като в подкрепа на това се въведе изискване за европейско гражданско образование в законодателството на ЕС относно свободата на движение, устав на европейското гражданство и център за високи постижения за обмен на най-добри практики и обучение на учители.

 – „Създаване на Европейски орган за околната среда“ (Creation of a European Environment Authority)

Организаторите на инициативата „Създаване на Европейски орган за околната среда“ призовават за създаването на европейски орган за околната среда като приемник на Европейската агенция за околната среда или като нов орган. Този орган ще има правомощията да издава задължителни административни решения, да наблюдава дейностите, които оказват въздействие върху околната среда и да налага санкции във връзка със замърсяването на околната среда.

Тъй като и четирите европейски граждански инициативи отговарят на формалните условия, установени в съответното законодателство, Комисията смята, че те са правно допустими. След извършената регистрация организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат да събират подписи.

Контекст

Европейската гражданска инициатива е въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. Тя започна официално през април 2012 г. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива дава възможност на един милион граждани от поне седем държави – членки на ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правни актове в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия. Условията за допустимост са: предложеното действие 1) да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

От началото на Европейската гражданска инициатива Комисията е регистрирала 107 инициативи.

TOP