Предложения за изменение на български стандарти

Предложения за изменение на български стандарти

В Българския институт за стандартизация са получени предложения от Министерството на земеделието и храните за изменение на националните стандарти БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене. Обосновка за тези предложения е вписването на продукти с наименования Българско кисело мляко и Българско бяло саламурено сирене в Европейския регистър за защитените наименования за произход, които съвпадат със заглавията на стандартите.

Съгласно Регламент (ЕС) 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни е забранено използването на регистрираното наименование по отношение на продукти, които не попадат в обхвата на регистрацията, в случай че тези продукти са сходни с продуктите, регистрирани под това наименование, както и всяко друго фалшиво или подвеждащо означение по отношение на потеклото, произхода, естеството или съществените качества на продукта.

Паралелната употреба на защитено наименование за произход и национален стандарт БДС с идентично наименование пряко противоречи и нарушава горецитираната разпоредба на Регламент (ЕС) 1151/2012.

В тази връзка и съгласно Вътрешните правила на БИС, и процедурите от Системата за управление на качеството, БИС обявява обществено допитване по предложенията за изменение на двата стандарта.

Всеки заинтересован може да представи становища по предложенията до 27.07.2024 г. на главен експерт Мария Христова-Шипочка, на имейл maria.hristova@bds-bg.org, или чрез интернет страницата на БИС посредством създаден профил.

Предложение за изменение на БДС 12:2010 Българско кисело мляко

Предложение за изменение на БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене

TOP