Защита на потребителите: общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност

hands-painting-pollution-blue-and-polluting-chimneys-green-greenwashing

Защита на потребителите: даване на възможност за избор на устойчиви продукти и слагане на край на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност

През изминалата седмица Европейската комисия предложи общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. С това предложение се осигурява по-голяма яснота за потребителите, по-голяма увереност, че когато нещо се продава като „екологосъобразно“, то наистина е „екологосъобразно“, както и по-качествена информация при избора на екологосъобразни продукти и услуги. Предприятията също ще имат полза, тъй като онези от тях, които полагат реални усилия за подобряване на устойчивостта на своите продукти, ще бъдат по-лесно разпознавани и възнаграждавани от потребителите, ще могат да увеличат продажбите си, вместо да бъдат изправени пред нелоялна конкуренция. По този начин предложението ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция по отношение на информацията за екологичните характеристики на продуктите.

В проучване на Комисията от 2020 г. се подчертава, че 53,3 % от проверените твърдения за екологосъобразност в ЕС се оценяват като неясни, подвеждащи или неоснователни, а 40 % са необосновани. Липсата на общи правила за дружествата, които на доброволни начала изказват твърдения за екологосъобразност, води до заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и създава неравнопоставеност на пазара на ЕС във вреда на действително устойчивите дружества.

Надеждна, сравнима и проверима информация за потребителите

Съгласно предложението, когато дружествата решат да направят „твърдение за екологосъобразност“ за своите продукти или услуги, те ще трябва да спазват минимални норми за начина, по който обосновават тези твърдения и за това как ги съобщават.

Предложението е насочено към изрични твърдения, като: „Тениска, изработена от рециклирани пластмасови бутилки“, „доставка с компенсация на CO2“, „опаковки, направени от 30 % рециклирана пластмаса“ или „щадящи океаните слънцезащитни продукти“. С предложението се цели също и вземане на мерки срещу разпространението на етикети, а също и на публични и частни екоетикети. То обхваща всички доброволни твърдения относно въздействието върху околната среда, аспектите или показателите на даден продукт, услуга или на самия търговец. От него обаче са изключени твърдения, които са обхванати от съществуващите правила на ЕС, като например екомаркировката на ЕС или логото за биологични храни, тъй като настоящите закони вече гарантират, че тези твърдения са обосновани. Твърдения, които ще бъдат обхванати от предстоящите регулаторни правила на ЕС, ще бъдат изключени по същата причина.

Преди дружествата да обявят пред потребителите някое от обхванатите видове „твърдения за екологосъобразност“, тези твърдения ще трябва да бъдат проверени от независима страна и доказани чрез научни данни. Като част от научния анализ, дружествата ще определят различните видове въздействие върху околната среда, които действително са от значение за техния продукт, както и ще идентифицират възможните прояви на взаимодействие между тях, за да дадат пълна и точна картина.

Ясни и хармонизирани правила и етикети

Различни правила ще гарантират, че твърденията се съобщават ясно. Например твърдения или етикети, които използват обобщена оценка на цялостното въздействие върху околната среда, вече ще бъдат забранени, освен ако не са определени в правилата на ЕС. Ако продуктите или организациите се сравняват с други, тези сравнения следва да се основават на еквивалентна информация и данни.

С предложението също така ще се регламентират екомаркировките. Понастоящем съществуват най-малко 230 различни маркировки и има доказателства, че това води до объркване и недоверие у потребителите. За да се контролира разпространението на такива маркировки, няма да бъдат разрешавани нови публични схеми за етикетиране, освен ако не бъдат разработени на равнището на ЕС, а всички нови частни схеми ще трябва да демонстрират по-високи екологични амбиции от съществуващите и да получат предварително одобрение, за да бъдат разрешени. Съществуват подробни правила относно екологичните маркировки като цяло: те трябва да бъдат надеждни, прозрачни, проверени от независима страна и редовно преразглеждани.

Съгласно обикновената законодателна процедура предложението за директива относно твърденията за екологосъобразност подлежи на одобрение от Европейския парламент и от Съвета.

TOP