Покана за кандидатстване по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Interreg-Europe-logo

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 – 2027

Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 – 2027 е отворена от 15 март до 9 юни 2023 г., като бенефициентите могат да си сътрудничат по всички теми от споделено значение в съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на политиката на сближаване.

Специфичните цели на поканата са:

  • Подпомагане на междурегионалното сътрудничество, в т.ч. и в областта на туризма;
  • Подобряване, чрез обмен на опит, на изпълнението на инструментите на политиката за регионално развитие на участващите региони, включително програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“.

Основна целева група по програмата са политико-правещите организации, като подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват организации от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Допустими бенефициенти са национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие. В случай на инвестиции за работни места за целите на растежа, отговорните органи са съответните управляващи органи. Всеки „регион“, участващ в даден проект, трябва да идентифицира основния политически инструмент, който цели да подобри чрез сътрудничество. Прякото участие на органите, отговорни за тези инструменти, е ключова характеристика за постигане на целите на проектите.

Разполагаемият бюджет по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро.

В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 70% до 80 % за проектни дейности – като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие.

Крайният срок за електронно подаване на проектни предложения е 9 юни 2023 г. 12:00 часа (Централноевропейско лятно време – CEST – Paris time).

Географско покритие – Interreg Europe изисква широко географско покритие, като съгласно изискванията във втората покана подадените заявления трябва да гарантират, че четирите области по-долу са представени в партньорство с поне един партньор по проекта:

  • Северна: Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция;
  • Източна: Австрия, България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения;
  • Южна: Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Испания;
  • Западна: Белгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Швейцария.

Подробна информация

TOP