База данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия

База данни за общинските търговски дружества и общинските предприятия

Автор: Институт за пазарна икономика

За първи път Институтът за пазарна икономика публикува информация за всички търговски дружества и предприятия, собственост на българските общини. На едно място са събрани данни за търговските дружествата с общинско участие в капитала между 0 и 100%, както и за създадените общински предприятия. Представени са финансови показатели за 2020 и 2021 година, данни за броя на заетите в тях, основният предмет на дейност по отрасли, размера на активите им и др.

Информацията е събрана чрез заявления за достъп до обществена информация, изпратени до общините в България и е допълвана чрез преглед на публично достъпни регистри, включително Търговски регистър, Булстат регистър и публични регистри на общините. Индикаторите, включени в базата, са съобразени с наличните и обработени в общините данни, както и с възможността те да бъдат събрани и предоставени в разумен срок.

Базата от данни за общинските дружества и предприятия показва, че:

  • Общините участват в капитала на над 580 търговски дружества;
  • Включените в базата общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост, са над 260;
  • Общият размер на активите на търговските дружества надхвърля 7 млрд. лв., а заетите в тях са над 36,7 хиляди;
  • Около две трети от дружествата отчитат печалба през 2021 година;
  • Общите разходи на общинските предприятия през 2021 г. са над 254 млн. лв., а в тях работят 14,4 хиляди души;
  • Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, като те доминират в здравеопазването, ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата;
  • Въпреки това отделни общини притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори и др.

Представената от ИПИ база от данни за общинските дружества и предприятия ще послужи на всички заинтересовани страни за анализи, сравнителни проучвания и изследвания на стопанската дейност и услугите, предоставяни от местната власт, като добрите практики в публичното управление станат достъпни за повече общини.

Базата данни е достъпна тук.

TOP