Създават се 20 секторни съвета на уменията

Създават се 20 секторни съвета на уменията

Двадесет Секторни съвета на уменията ще работят заедно с Министерството на образованието и науката за провеждането на реформата в професионалното образование и обучение. Създаването им е изцяло нов инструмент за България и е част от цялостната политика на МОН за модернизация в тази сфера.

Министерството стартира набирането на членове на съветите, като за тях документи могат да подават работодатели или техни представители и/или заети/самонаети лица, преподаватели във висши училища, директори, заместник-директори, учители по професионална подготовка, и/или представители на други доставчици на професионално обучение, представители на национално представителните работодателски организации и/или браншови организации, представители на национално представителните организации на работниците и служителите и техните професионални структури. Целта е да се включи максимално широко представителство, а срокът, до който ще могат да се подават кандидатури, изтича на 16 октомври 2023 г.

Секторните съвети ще бъдат създадени в рамките на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, изпълняван по Програма „Образование“ 2021 – 2027. Задачата им е да осигурят съответствие между квалификациите и търсените на пазара на труда умения. Те ще разработят нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и ще извършат преглед и одобрение на новото учебно съдържание. Предвижда се такова да бъде разработено за новите и актуализираните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Новото учебно съдържание ще включва Държавни образователни стандарти, Национални изпитни програми, учебни планове и учебни програми.

Покана за участие в процедурата

TOP