Първата в България водородна зарядна станция вече е част от инфраструктурата на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

Първата в България водородна зарядна станция вече е част от инфраструктурата на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“ с водеща организация ИЕЕС-БАН

Изграждането на Полева лабораторията 6 „Интегрирани енергийни системи“ е във финална фаза. Лабораторията ще осъществява изследвания в прединдустриален мащаб върху производството на енергия от  възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), съхранението ѝ в различни батерийни и водородни системи, отдаването ѝ за зарядни станции за електрически превозни средства на батерии и водород и в електрическата мрежа, като част от дейностите по Модул „Експериментално развитие“ на ЦК „Хитмобил“ с водеща организация ИЕЕС-БАН.

Лабораторията има възможности за изпитване на вариращи в различни комбинации режими на производство на енергия от ВЕИ. За целта е изграден фотоволтаичен парк с панели с фиксирани и следящи слънцето конструкции и е инсталиран емулатор на вятърен генератор, които позволяват безпроблемно протичане на изследванията в градска среда.

Произведената в експерименалната полева лаборатория енергия от ВЕИ  ще се  съхранява както в познатите технологии (оловни акумулатори, литиеви батерии и суперкондензатори), така и в иновативни технологични решения като проточни батерии и инерциални системи с маховик, а също и под формата на зелен водород, получен чрез електролиза на вода.

Водородната зарядна станция (на снимката) и бързата зарядна станция за батерийни електромобили ще позволят разгръщането на изследователска програма за експериментални научни наблюдения върху техническите параметри на зареждане на превозните средства и тяхното влияние върху енергийната мрежа, производствените и балансиращи мощности.

ЦК „ХИТМОБИЛ“ поставя началото на инфраструктурата за зареждане на водородни транспортни средства в България. Производството на водород се осъществява с електролизьор с капацитет 8 килограма на денонощие. Произведеният на място водород постъпва директно във водородната зарядна станция, където се компресира до необходимото налягане за осъществяване на зареждането. Станцията разполага с два изхода за зареждане – при налягане 350 бара и 700 бара. Двете стандартни налягания покриват възможностите за зареждане на леки, лекотоварни и товарни автомобили, а използването на буферни съдове с високо налягане позволява зареждането на транспортните средства да се извършва в рамките на минути. При по-голяма консумация водородната зарядна станция има възможност да използва водород от бутилкови групи, произведен и от други източници.

Водородната зарядна станция, произведена от австрийската фирма EDC-Anlagentechnik, е сертифицирана като преместваемо съоръжение. Това дава принципна възможност за използването ѝ за демонстрационни цели и на други площадки извън основната ѝ локация в рамките на Полевата лаборатория в гр. София.

Първите демонстрации на живо за посетители са планирани за пролетта на 2024 г., когато  уникалната за страната и региона полева лаборатория ще достигне пълната си функционалност.

В края на първата фаза от изграждането на ЦК „ХИТМОБИЛ“ водещата организация ИЕЕС-БАН отчита, че в изпълнение на ангажиментите в плана за развитие и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуална собственост, към момента има подадени заявки в Патентното ведомство на Рeпублика България за пет патента и седем полезни модела, както и регистрация на спин-оф компания “ИЕЕС – Водородни електрохимични системи“ с участието на изследователи от Центъра и ИЕЕС-БАН.

Новаторските идеи, предложени от изобретатели в екипа на проекта, се отнасят до усъвършенстване на: водороден електрохимичен компресор за приложения в производството на зелена енергия, водороден генератор за научноизследователски, лабораторно-приложни и обучителни цели, презареждаеми метал-хидрид/въздух батерии за съхранение на енергия от възобновяеми източници на енергия, газoдифузионен електрод за метал-въздушни и водородни електрохимични системи и биоелектрохимичен реактор за (ко)регенериране на благородни метали от промишлени отпадъчни води.

Към портфолиото на ЦК „ХИТМОБИЛ“ се добавя и авторството на 31 публикации в научни издания, от които 12 в международни списания с най-висок ранг Q1. Докладвани в тях научни резултати учените от партньорските организации по проекта са постигнали с модерната апаратура, с която инфраструктурата на Центъра разполага.

Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

TOP