От 1 януари влизат в сила нови правила за борба с измамите при презгранични плащания в ЕС

От 1 януари влизат в сила нови правила за борба с измамите при презгранични плащания в ЕС

От 1 януари влизат в сила нови правила за прозрачност, които ще помогнат на държавите членки на ЕС, да противодействат на измамите с данъка върху добавената стойност.

Благодарение на новите правила данъчните администрации на държавите членки на ЕС, ще разполагат с информация за плащанията, която ще им позволи по-лесно да откриват измамите с ДДС, като най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и на измами с ДДС. Например, някои продавачи в интернет, които нямат физическо присъствие в държава – членка на ЕС, продават стоки и услуги на потребители от ЕС, като не се регистрират за целите на ДДС никъде в ЕС или като декларират по-ниска стойност на продажбите си в интернет в сравнение с действителната. Затова държавите членки имат нужда от подсилени инструменти за откриване и прекратяване на такива незаконни деяния.

С помощта на новата система се извлича полза от ключовата роля на доставчиците на платежни услуги (ДПУ) – банките, институциите за електронни пари, платежните институции и службите за пощенски преводи, чиито услуги общо се използват при над 90 % от покупките в интернет в ЕС.

От 1 януари тези ДПУ ще трябва да наблюдават получателите на презгранични плащания, а от 1 април ще трябва да предават на администрациите на държавите членки на ЕС информация за онези, които получават над 25 такива плащания на тримесечие. След това тази информация ще бъде централизирана в новата европейска база данни, разработена от Европейската комисия – Централната електронна система с информация за плащанията (CESOP), където ще бъде съхранявана, обобщавана и насрещно проверявана спрямо други данни.

Впоследствие цялата информация от CESOP ще бъде предоставяна на държавите членки чрез Еврофиск – мрежата на ЕС от специалисти по борба с измамите с ДДС, създадена през 2010 г. Така за държавите членки ще бъде много по-лесно да анализират данните и да откриват продавачите в интернет, които не спазват задълженията си във връзка с ДДС, в т.ч. предприятията извън ЕС.

Длъжностните лица за връзка с Еврофиск са оправомощени да предприемат целесъобразни действия на национално равнище, например искания за информация, ревизии или проверки, заличаване на номера за целите на ДДС. В някои държави членки и други страни вече са въведени сходни разпоредби и те са оказали осезаемо влияние върху противодействието на измамите в електронната търговия.

TOP