ЕК събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки

Европейската комисия събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки

Европейската комисия приканва земеделските стопани и всички оператори във веригата за доставки на храни да споделят опита си, свързан с нелоялни търговски практики.

Онлайн анкетата, достъпна на всички езици на ЕС, е отворена до 15 март (петък) и е специално насочена към земеделските стопани и малките доставчици, които извършват дейност във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни. Респондентите могат да посочат дали наскоро са се сблъсквали с нелоялни търговски практики от страна на купувачи, които са икономически по-силни, както и дали действащото законодателство им предоставя достатъчна защита срещу икономически по-силни купувачи.

Линк към анкетата: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey

Контекст

На 17 април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Държавите — членки на ЕС, трябваше да транспонират директивата в националната си правна уредба до 1 май 2021 г. и да започнат да я прилагат шест месеца след това. С цел да направи оценка на ефективността на мерките, предприети от държавите членки в контекста на тази директива, Комисията извършва ежегодни проучвания.

Резултатите от анкетата ще бъдат използвани при оценката на правилата, която Комисията трябва да извърши до 1 ноември 2025 г.

TOP