Главната инспекция по труда започва засилени проверки в селското стопанство

Еднодневните трудови договори не лишават работниците от правото им на социално подпомагане

С началото на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ традиционно започва засилени проверки в селското стопанство. Резултатите от контролната дейност показват, че секторът е рисков по отношение на използването на различни форми на недеклариран труд и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 3953 бр. проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 14 657 бр. От тях 8488 бр. се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 бр. до трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 291 бр. при 228 бр. през 2022 г.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работодателите, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Те могат да се възползват от възможността да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Т.нар. еднодневни договори са възможност за регистрираните земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Тези договори се предоставят на работниците в началото на работния ден, за който са, и не се регистрират в НАП. Земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки.

Работниците не губят право на социално подпомагане, не се спират и обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

За 2023 г. са предоставени 254 582 бр. образци на еднодневни трудови договори на 1791 бр. земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя. С цел да облекчи администрирането на еднодневните договори, ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците им. Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработното.

Софтуерът позволява автоматично генериране в образците на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично изчислява в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.

Повече информация за еднодневните договори: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

Брошура

TOP