Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в земеделски стопанства“

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Балчик-Генерал Тошево по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“  обяви Процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Основните цели на процедурата са повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизацията на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани и инвестиране в земеделските стопанства.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани са свързани с инвестиции, които допринасят за подобряването на цялостната дейност, конкурентоспособност и жизнеспособност на земеделското стопанство, предназначени за:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  • Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
  • За опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и др. условия на производство;
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
  • За осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 29 април 2024 г.  

Пълен пакет от документи по процедурата

Очакван втори прием с начален срок 01.07.2024 г., 10.00 часа и краен срок за кандидатстване: 30.07.2024 г., 17.30 часа.

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по мярката.

*Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

TOP