ЕК разработва планове за европейска диплома

ЕК разработва планове за европейска диплома

Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Доброволната европейска образователна степен ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС. Това ще помогне да се отговори на търсенето на пазара на труда и ще направи завършилите висше образование по-търсени за бъдещите работодатели, като същевременно ще привлече студенти от цял свят и ще повиши европейската конкурентоспособност.

Трите инициативи са насочени към правните и административните пречки пред партньорските университети, които създават конкурентни програми за съвместни образователни степени на бакалавърска, магистърска или докторска степен. Предложенията се основават на институционалната автономност и академичната свобода на университетите. Те напълно зачитат правомощията на държавите членки и регионалните правителства в областта на висшето образование.

Комисията предлага постепенен подход към европейска образователна степен с две възможни входни точки:

  • Подготвителен европейски знак: един етикет би осигурил силна европейска марка. Тя ще се предоставя на програми за съвместни степени, които отговарят на предложените европейски критерии: студентите получават сертификат за европейска степен заедно със своята съвместна образователна степен.
  • Европейска диплома за висше образование: този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде заложен в националното законодателство. Тя ще бъде присъждана или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, учредено от такива университети: студентите получават „европейска диплома“, която се признава автоматично.

Комисията ще улеснява и подкрепя държавите членки в работата за постигане на европейска образователна степен чрез редица конкретни действия, включително лаборатория за европейска образователна степен, подкрепена от програма „Еразъм+“, която ще бъде създадена през 2025 г. с цел да ангажира държавите членки и общността на висшето образование да разработят насоки за европейска образователна степен.

Информационен документ за европейската диплома

TOP