Агенцията по заетостта въвежда в реална експлоатация единния електронен централизиран регистър на ЧТП и ПОВР

Агенцията по заетостта въвежда в реална експлоатация единния електронен централизиран регистър на ЧТП и ПОВР

Агенцията по заетостта информира, че във връзка с въвеждането в реална експлоатация на единния електронен централизиран регистър на физическите и юридическите лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа по чл. 25а, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), се предоставя по електронен път възможност за:

 • Подаване на заявления за регистрация и приложенията към тях от лицата, които желаят да предоставят посреднически услуги по наемане на работа и от предприятията, които осигуряват временна работа;
 • Подаване на уведомление от лицата, които желаят да предоставят временно или еднократно посреднически услуги по наемане на работа;
 • Изпращане на уведомления от административния орган до лицата, които желаят да предоставят посреднически услуги по наемане на работа, съответно до предприятията, които осигуряват временна работа, когато е необходимо да бъдат отстранени несъответствия в съответните заявления и/или в приложенията към тях;
 • Подаване на уведомления от лицата, които предоставят посреднически услуги по наемане на работа и от предприятията, които осигуряват временна работа, при промяна в декларираните и подлежащи на вписване в регистъра данни;
 • Издаване на удостоверения на лицата, които желаят да предоставят посреднически услуги по наемане на работа и на предприятията, които осигуряват временна работа;
 • Подаване на заявления за изменение или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги от лицата, които предоставят посреднически услуги по наемане на работа;
 • Подаване на застрахователни или банкови документи по чл. 74л, ал. 5 от ЗНЗ от предприятията, които осигуряват временна работа;
 • Подаване на уведомления от лицата, които предоставят посреднически услуги по наемане на работа, когато за определен период няма да извършват посредническа дейност по наемане на работа;
 • Подаване на уведомления за прекратяване на дейността по инициатива на лицата, които предоставят посреднически услуги по наемане на работа;
 • Подаване на уведомления за прекратяване на дейността по инициатива на предприятията, които осигуряват временна работа и декларация, че са изпълнени всички задължения по трудовите договори, сключени с работниците/служителите, изпратени за изпълнение на временна работа в предприятията ползватели;
 • Връчване на актове, с които се отказва регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
 • Връчване на актове, с които се отказва регистрация като предприятие, осигуряващо временна работа;
 • Връчване на актове, с които се прекратява регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
 • Връчване на актове, с които се прекратява регистрация на предприятията, осигуряващи временна работа.

Считано от 09.05.2024 г. документи, включително заявления за регистрация за посредническа дейност по наемане на работа и/или заявления за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа, както и други документи, подадени от регистрирани частни трудови посредници и/или регистрирани предприятия, които са подадени на хартиен носител или друг канал, различен от информационната система на Регистъра по чл. 25а, ал. 1 от ЗНЗ не следва да бъдат приети за входиране и разглеждане в Агенция по заетостта.

Всички документи във връзка с частните трудови посредници и предприятия, осигуряващи временна работа следва да се подават, считано от 09.05.2024г., чрез електронния Регистър по чл. 25а, ал. 1 от ЗНЗ, както и документооборотът ще се извършва чрез него.

TOP