Семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд за работодателите от системата на БТПП“ се проведе в Добрич

Семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд за работодателите от системата на БТПП“ се проведе в Добрич

Днес в Търговско-промишлена палата – Добрич се проведе семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд за работодателите от системата на БТПП“.  В него взеха участие инж. Генади Ганчев – магистър-инженер по „Безопасност на труда“, представители на Дирекция „Инспекция по труда“ и на РС на КНСБ – Добрич.

Семинарът започна с представяне на взаимодействието между службите по трудова медицина и работодателите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Инж. Ганчев обърна внимание на важността на оценката на риска за всяко работно място и на информирането и обучението на персонала за потенциалните рискове, които са от съществено значение при превенцията на професионалните заболявания. Той въведе работодателите в законодателството, свързано с установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, както и на схемата за тяхното разследване. Сред основните причини, свързани с трудовия травматизъм, той открои две: първата е свързана с поведението на работодателя и длъжностните лица и се изразява в липсата на разработени инструкции за безопасна работа с работното оборудване и/или неглижиране на задълженията за провеждане на обученията и инструктажите по безопасност и здраве при работа. Втората причина е свързана с нарушения на изискванията за безопасност по време на работа от страна на работещите, като например извършване на дейности по частичен ремонт или поддръжка на работното оборудване, без преди това движещите се части да са приведени в пълен покой и да са изключени от захранващата мрежа, както и извършване на дейности, несъобразени с квалификацията и изискванията в длъжностната характеристика.

В последвалата дискусия се включиха и г-жа Кр. Спасова и г-н Е. Исмаил– главни инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“, които обърнаха специално внимание на обучението и инструктирането на персонала, на правилното водене на книгите за инструктаж, на ясно дефинираната длъжностна характеристика, правилно попълнения индивидуален трудов договор, регламентираното работно време, добрата комуникация между отговорника за здравословни и безопасни условия на труд и работодателя, както и на осъществяването на ефективен контрол на трудовите дейности в предприятието.

Г-н Борисов – експерт от РС на КНСБ сподели, че „по оперативна информация на НОИ през 2023 година в България са регистрирани 87 смъртни случая при трудови злополуки, или с 3 повече спрямо 2022 г. „През миналата година най-много смъртни случаи има в сектор „Строителство” – 22, следван от „Сухопътен транспорт” – 14. Отчетените трудови злополуки през 2023 са със 127 повече от тези през 2022 г., но КНСБ продължава да счита, че голяма част от тях не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити“.

В края на семинара бяха дискутирани и актуалните промени в Кодекса на труда, свързани с работното място при работа от разстояние и задължението на работодателите да предприемат мерки, за да гарантират, че работните места при дистанционна работа отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

В.С.

TOP