Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска фирма

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска фирма

Министерството на икономиката и индустрията информира БТПП за възможността работодателите, които проявяват интерес да представят своите предложения за специалности за учебната 2023/2024 г., в които имат недостиг на квалифицирани кадри и същевременно да инвестират в обучението им съобразно Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодатели.

Наредбата регламентира условията и реда за заявяване и включване на работодатели в списък на работодателите, които могат да сключват договори по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование. Министърът на образованието и науката утвърждава със заповед списък със специалности, за които се осигуряват средства за обучение от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът се утвърждава по висши училища, специалности, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащане на разходите за обучение.

След успешно завършване на обучението, студентите следва да работят за срок не по-малък от 5 години при работодателя по трудов договор, съгласно който длъжността и характера на работата са в съответствие със завършеното образование.

Всеки заинтересован работодател може да направи предложение за специалности, от които има нужда, като попълни приложения по-долу списък в срок до 29 март. Тези работодатели, които са кандидатствали през миналата 2022/2023 г.  учебна година и не са подписали договор със студенти в специалности, в които изпитват недостиг на кадри, ще бъдат включени автоматично в Списъка с предложения за работодатели през учебната 2023/2024 г. и не е необходимо да изпращат нови заявления.

БТПП препоръчва на своите членове  да бъдат максимално активни и при интерес да подадат заявка в Палатата за включване в списъка, като по този начин ще се допринесе за решаване  на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се върнат в българската икономика.

За допълнителна информация: Маргарита Дамянова, тел.: (+359 2) 8117 477, 8117 479, 0888 575 260; e-mail: m.damyanova@bcci.bgmardor@bcci.bg.

Приложенията можете да изтеглите от „Инфобизнес“.

TOP