Министерството на земеделието публикува първа серия от отговори на въпроси за директните плащания в Стратегическия план

Agricultural_activity_environmental_conservation

Министерството на земеделието публикува първа серия от отговори на въпроси за директните плащания в Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува подробни отговори на въпросите, поставени от фермерите по време на националната информационна кампания за Стратегическия план.

Кампанията се проведе в периода 6-16 февруари с цел да бъдат изяснени промените при директните плащания през новия програмен период.

Въпросите на фермерите за прилагането на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) са свързани с определянето на наклони за парцелите и изискванията за минимална почвена покривка, покривните и междинни култури, затревяването при трайните насаждения, чувствителните периоди, ротацията на културите, поддържането на съществуващите характеристики на ландшафта, площите под угар и санкциите за неспазване на изискванията.

Дават се отговори и на въпроси, свързани с екологичните схеми, разнообразяването на отглежданите култури, намаляването на продуктите за растителна защита, заявяването на екологичната инфраструктура, зеленото и органично торене.

Друга част от въпросите се отнасят до интервенциите за преходна национална помощ, обвързано подпомагане, млади стопани, биологично производство, Натура 2000 и необлагодетелствани райони, хуманно отношение към животните и др.

Това е първият набор от въпроси и отговори, който ще се допълва периодично до излизането на Ръководството за законоустановените изисквания за управление и на наръчниците за прилагане на ДЗЕС и на директните плащания.

Обобщени въпроси и отговори

TOP