Кръгова икономика: подобряване на проектирането и управлението на излезлите от употреба автомобили

Кръгова икономика: подобряване на проектирането и управлението на излезлите от употреба автомобили

Всяка година над шест милиона превозни средства в Европа достигат края на жизнения си цикъл и се третират като отпадъци. Неадекватната обработка на превозните средства в края на жизнения им цикъл замърсява околната среда и струва пари.

Автомобилостроенето е един от най-ресурсоемките сектори на икономиката. То обхваща 10 % от общото потребление на пластмаси, в него се използват около 7 милиона тона стомана и 2 милиона тона алуминий годишно, както и мед (6 %) за производството на автомобилни части. Електрифицирането на превозните средства увеличава допълнително необходимостта от редки суровини.

Затова ЕК предлага мерки за засилване на кръговостта на автомобилния сектор, които обхващат проектирането, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците. Предложеният регламент, който заменя действащите директиви относно излезлите от употреба превозни средства и относно възможността за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, се очаква да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване с 12.3 милиона тона емисии на CO2 до 2035 г., по-добро оползотворяване на 5.4 милиона тона материали и по-голямо оползотворяване на суровините от изключителна важност. Прилагането на регламента ще доведе до дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви и кръгови бизнес модели.

За да се улесни преходът на сектора, ЕК предлага единен регламент, който се съсредоточава върху няколко ключови елемента за подобряване на качеството при проектирането, събирането и рециклирането, като същевременно улеснява задълженията за докладване:

  • „Кръгов дизайн“: подобряване на кръговостта при рециклирането. В предложението се определят редица изисквания, за да се гарантира, че новите превозни средства се проектират по начин, който улеснява рециклирането и повторната употреба на резервни части, когато достигнат края на жизнения си цикъл.
  • „Използване на рециклирани материали“: новите превозни средства следва да включват най-малко 25 % рециклирани пластмаси.
  • „По-добро третиране“: мерките ще доведат до възстановяване на повече и по-качествени суровини, включително редки суровини, пластмаси, стомана и алуминий.
  • „Подобряване на управлението“: целта е да се увеличи събирането на излезли от употреба превозни средства, за да се намали броят на „липсващите превозни средства“. Това ще бъде постигнато чрез нови мерки за проследяване и контрол. В предложения регламент се определят и нови изисквания, забраняващи износа на превозни средства, които не са технически изправни за европейските пътища, за да се избегне замърсяването на въздуха или рисковете за пътната безопасност в трети държави.
  • Гарантиране на справедливо разпределение на разходите за управление на излезлите от употреба превозни средства между икономическите оператори.
  • Разширяване на обхвата на действащото законодателство, така че да включва допълнителни категории превозни средства, като камиони, автобуси и мотоциклети.

Някои от ползите:

  • Очаква се предложеният регламент да доведе до годишно намаление от 12.3 милиона тона CO2 екв. през 2035 г., което се равнява на 2.8 милиарда евро.
  • Общите разходи за всички икономически оператори и потребители, взети заедно, се оценяват на по-малко от 70 EUR за превозно средство, пуснато на пазара през 2035 г.
  • Очаква се да бъдат създадени 22,100 допълнителни работни места, повечето от които в МСП, осъществяващи дейност в сектора на управлението и рециклирането на отпадъци.
  • Износът на употребявани автомобили ще се регулира. През 2020 г. броят на употребяваните превозни средства, изнесени за трети държави, възлиза на 870,000 броя на стойност 3.85 милиарда евро. Повечето от тях се изнасят за Африка, Източна Европа, Централна Азия и Близкия изток. С предложения регламент се създава нов модел, при който износът от Съюза ще бъде разрешен само на технически изправни превозни средства — леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси.

Кои са ползите от единния пазар?
– Хармонизацията и взаимното признаване на стандарти позволяват на европейските компании да продават продукцията си на пазар, който наброява повече от 450 милиона души;
– Търговията в рамките на ЕС се засилва – износът на стоки от една страна членка в друга е бил в размер от 671 млрд. евро през 1993 г., през 2021 г. се е увеличил на повече от 3,4 трлн. евро;
– Единният пазар помага за превръщането на ЕС в един от най-влиятелните търговски блокове в света, като той се конкурира с други глобални търговски сили като САЩ и Китай;
– Единният пазар налага общи стандарти, за да имат продуктите същите качества навсякъде в ЕС. Към 2022 г. са хармонизирани над 3600 стандарта;
– Защита на потребителите – правилата на ЕС целят да гарантират, че всички продукти, независимо дали те се продават онлайн или в традиционни магазини, са безопасни и че потребителите притежават необходимите знания, за да направят информиран избор.
Пътят напред
– Подкрепа за цифровия преход чрез изграждането на рамка за хармонизиран и надежден цифров пазар, чрез създаването на общ подход към идкуствения интелект и чрез създаването на условия за свободно движение на данни между страните в ЕС;
– Подкрепа за зеления преход чрез въвеждането на общо зарядно за мобилните устройства и установяване на изисквания за дълготрайност и възможност за поправка на продуктите;
– Засилване на устойчивостта на пазара, за да се предотвратят липси във веригата на доставки и други проблеми по време на криза.
Източник: Европейски парламент

TOP