Предложение на ЕК за социалната икономика

Европейската комисия предлага начини за оползотворяването на пълния потенциал на социалната икономика за създаване на работни места, иновации и социално приобщаване

В началото на седмицата ЕК направи предложение с конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които е изправено нашето общество. Социалната икономика обхваща разнообразни сектори — от социални услуги и услуги за полагане на грижи до жилищно настаняване, отдих и енергия на достъпни цени.

Целта на предложението е да се създадат благоприятни условия за процъфтяването и растежа на организациите на социалната икономика и да се повиши осведомеността за техния потенциал, по-специално по отношение на създаването на качествени работни места, подкрепата за иновациите и социалното приобщаване.

Някои от предлаганите мерки са:

  • Разработване на политики за пазара на труда, които подпомагат служителите в социалните предприятия (напр. чрез обучение), насърчават социалното предприемачество и гарантират справедливи условия на труд чрез социален диалог и колективно договаряне;
  • Признаване на ролята на социалната икономика за социалното приобщаване, например за предоставянето на достъпни и висококачествени социални услуги и услуги за полагане на грижи и жилищно настаняване, особено за групите в неравностойно положение;
  • Подобряване на достъпа до публично и частно финансиране, включително до фондовете на ЕС;
  • Осигуряване на достъп до пазарни възможности и обществени поръчки;
  • Ползване на възможностите, предоставени от правилата за държавната помощ в подкрепа на социалната икономика, включително разпоредбите за помощ за започване на дейност, реинтеграция на работници в неравностойно положение и подкрепа за местната инфраструктура;
  • Гарантиране, че системите за данъчно облагане подкрепят социалната икономика чрез опростяване на административните процедури и обмисляне на подходящи данъчни стимули;
  • Повишаване на осведомеността за социалната икономика и нейния принос, по-специално чрез изследвания и данни.

Обслужване на едно гише за подкрепа на социалната икономика — новият уебсайт за обслужване на едно гише, който предоставя на предприятията от социалната икономика информация на равнище ЕС относно финансирането, възможностите за обучение, проявите, информация за отделните държави, както и къде могат да бъдат намерени допълнителни ресурси като инструмент за изграждане на капацитет.

TOP