Изкуствен интелект: възможности и заплахи

Изкуствен интелект: възможности и заплахи

Изкуственият интелект все повече навлиза в ежедневието ни и го променя. Икономическият растеж и богатството на Европа зависят от това как хората ще се възползват от трупащия се обем данни и свързаните технологии. В следващите редове Ви представяме някои преимущества, заплахи и предизвикателства на изкуствения интелект, по информация на Европейския парламент.

Преимущества на изкуствения интелект

Изкуственият интелект може да подобри здравеопазването, безопасността на колите, да доведе до персонализирани, по-евтини и по-трайни продукти. Той може също така да улесни достъпа до информация и обучение особено по време на епидемии, когато нуждите от дистанционно обучение нарастват. Работните места могат да станат по-безопасни с използването на роботи, а развитието на нови индустрии ще създаде нови позиции.

Изкуственият интелект създава перспективи за нови продукти и услуги, в това число в сектори, в които европейски компании имат силни позиции, като зелена и кръгова икономика, машиностроене, земеделие, здравеопазване, мода, туризъм. Изкуственият интелект може да помогне за оптимизиране на веригите за доставка, подобряване на поддръжката на машини, увеличаване на производството, подобряване на качеството и обслужването на клиенти и спестяването на енергия.

Използването на изкуствен интелект в публичния сектор може да намали разходите и да предложи нови възможности в обществения транспорт, образованието, управлението на енергия и отпадъци, както и да увеличи трайността на продуктите. Това би помогнало за постигане на целите на Европейския зелен пакт.

Данните могат да облекчат достъпа до информация и надзора върху изпълнителните органи, което да укрепи демокрацията в ЕС. Изкуственият интелект може да се използва в борбата с дезинформацията и кибератаките и да помогне за вземането на решения на база обективни критерии, без предразсъдъци и дискриминация.

Очаква се изкуственият интелект да бъде използван и за предотвратяването на престъпления и при правораздаването – обработката на големи масиви от данни може да помогне за точната оценка на риска от бягство на затворници и да предвиди терористични нападения. Технологиите вече намират приложение за идентифициране на незаконно или непристойно поведение онлайн. Във военната област изкуственият интелект може да се използва срещу кибервойна – проникване и унищожаване на вражески информационни системи.

Заплахи и предизвикателства

Засилената употреба на системи с изкуствен интелект поражда и някои рискове, като например използването на изкуствен интелект в твърде малка или твърде голяма степен. Ако не се използват възможностите, които той предоставя, се засилва рискът за провал на важни програми като Зеления пакт.

Важно предизвикателство е и определянето чия е отговорността за щети, причинени от устройства с изкуствен интелект. Ако една автономна кола претърпи произшествие, кой ще покрие щетите – собственикът, производителят или разработчикът на приложението?

Ако производителят е напълно освободен от отговорност, той може да няма стимул да предостави добър продукт или услуга и това би могло да намали доверието в технологията. Обратно, твърде стриктните регулации може да задушат тласъка към иновации.

Заплахи за основните свободи и демокрацията

Резултатите от действието на изкуствения интелект зависят от неговия дизайн и от данните, които използва. И двете могат да имат вградени слабости, които да направят изкуствения интелект необективен.

Ако някои важни аспекти не са включени в алгоритъма или са включени по начин, който подсилва съществуващи предразсъдъци, то резултатът от технологията няма да е оптимален. Освен това използването на числа за пресъздаването на сложни социални явления може да накара изкуствения интелект да изглежда точен и основан на факти, когато всъщност не е.

Ако не е направен правилно, изкуственият интелект може да взема решения, повлияни от етническа принадлежност, пол или възраст при назначаване или освобождаване от работа, предлагане на заеми или при съдебни дела.

Правото на личен живот и на неприкосновеност на личните данни също са под заплаха, например при използване на технологии за разпознаване на лица, за проследяване онлайн или за изготвяне на профили на отделни хора. Изкуственият интелект позволява комбинирането на отделни късове информация за изготвянето на нови данни, като крайният резултат може да е нещо, което човекът не очаква.

Технологиите могат да застрашат и демокрацията чрез създаването на ехо камери онлайн, в които човек вижда само съдържание, което харесва, без досег до други мнения и плурализъм. Създаването на реалистични фалшиви видеоклипове става все по-лесно, което излага хората на риск да загубят пари, да бъдат набедени за неща, които не са направили, или да бъдат подведени. Това може да доведе до поляризация на обществото и да спомогне за манипулирането на избори. А възможностите за проследяване и профилиране на хора са в противоречие с правото на свободно събиране и протести.

Отражение върху работните места и конкуренцията

Навлизането на изкуствения интелект се очаква да доведе до изчезването на много професии. Макар че цифровата трансформация вероятно ще създаде много други работни места, обучението ще има ключова роля за развитието на умения и предотвратяването на дълготрайна безработица.

Натрупването на голямо количество информация в ограничен брой компании изкривява конкуренцията, тъй като ги прави по-силни и на практика елиминира множество конкуренти.

Рискове за безопасността и сигурността

Приложения, които са в пряк контакт или са интегрирани в човешкото тяло, могат да представляват заплаха, ако са лошо направени или попаднат под чужд контрол. Липсата на регулации на изкуствения интелект в оръжията може да доведе до изпускането на контрола от хората върху опасни оръжия.

Проблеми с прозрачността

Между потребителя и продавача онлайн съществува дисбаланс в достъпа до информация, с който лесно може да се злоупотреби – например, да се продават стоки на по-високи цени или да се отправят целенасочени послания. Друг проблем е, че понякога за хората е трудно да разберат дали общуват онлайн с човек или с машина.

Източник: ЕП