Започва нова епоха за данъчното облагане на предприятията в ЕС

Започва нова епоха за данъчното облагане на предприятията в ЕС

От 1 януари влизат в сила нови, безпрецедентни правила на ЕС, с които се въвежда минимална ефективна данъчна ставка от 15 % за многонационалните дружества, работещи в държавите – членки на ЕС.

Тази нормативна уредба ще осигури повече справедливост и стабилност на данъчното облагане в ЕС и в световен мащаб, като в същото време ще го осъвремени и пригоди по-добре към днешния глобализиран цифров свят. С влизането в сила на правилата за минимално ефективно данъчно облагане, единодушно одобрени от държавите членки през 2022 г., се завършва официалното въвеждане на т.нар. „правила по 2-рия стълб“, договорени като част от световното споразумение за международна данъчна реформа през 2021 г.

Досега към тези правила са се присъединили почти 140 юрисдикции от целия свят, но ЕС е водещ във въвеждането им в законодателството. Ограничавайки стимулите за предприятията да прехвърлят печалби към юрисдикциите с ниски данъци, „правилата по 2-рия стълб“ обръщат т.нар. „надпревара към дъното“ – битката между държавите за намаляване на ставките на данъка върху дохода на предприятията с цел привличане на инвестиции. Те вече носят резултати – няколко юрисдикции с нулево данъчно облагане са обявили, че въвеждат данък върху дохода на обхванатите предприятия.

По-подробна информация

Правилата ще се прилагат за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в ЕС със съчетани финансови приходи от над 750 милиона евро годишно. Те ще се прилагат за всяка голяма група – национална или международна, с дружество майка или дъщерно дружество, намиращи се в държава – членка на ЕС.

Директивата включва общ набор от правила за изчисляването и прилагането на допълнителен данък в дадена държава, ако ефективната данъчна ставка е под 15 %. Ако минималната ефективна ставка не се прилага по отношение на дъщерно дружество в чуждата държава, където то се намира, държавата членка на дружеството майка ще го облага с допълнителен данък. Директива гарантира също така ефективно данъчно облагане в случаите, когато дружеството майка се намира извън ЕС, в държава с ниски данъци, която не прилага равностойни правила.

Контекст

С този исторически законодателен акт ЕС изпълнява обещанието си да бъде сред първите, които ще приложат данъчната реформа на ОИСР. Осигуряването на глобално минимално равнище на данъчно облагане на предприятията представлява едно от двете работни направления на глобалното споразумение на ОИСР (2-ри стълб) – другото е частичното преразпределяне на правата на данъчно облагане (известно като 1-ви стълб).

По линия на 1-вия стълб ще се приспособят международните правила за разпределянето на данъчното облагане на печалбите на най-големите и най-печелившите многонационални предприятия между държавите, за да се отразят променящото се естество на стопанските модели и способността на дружествата да извършват стопанска дейност без физическо присъствие.

TOP