Унгария пое председателството на Съвета на Европейския съюз

Унгария пое председателството на Съвета на Европейския съюз

Унгария ще председателства Съвета на ЕС през следващите шест месеца – от 1 юли до 31 декември 2024 г. Тя ще съсредоточи усилията си върху седем тематични области:

 • повишаване на конкурентоспособността на ЕС;
 • укрепване на отбранителната политика на ЕС;
 • осигуряване на последователна и основана на заслугите политиката на разширяване;
 • пресичане на незаконната миграция;
 • определяне на бъдещето на политиката на сближаване;
 • насърчаване на ориентирана към земеделските стопани селскостопанска политика на ЕС;
 • преодоляването на демографските предизвикателства.

По данни на Евростат:

 • Територията на Унгария е 93012 кв. км и представлява 2,2% от общата територия на ЕС;
 • Населението ѝ е 9,6 милиона души, което се равнява на 2,1% от населението на ЕС;
 • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 20 480 евро (37 620 евро е средният БВП на ЕС);
 • Гъстотата на унгарското население е 105,7 души на кв. км (109,1 – в ЕС);
 • 62% от унгарците на възраст между 25 и 64 години вземат участие във формалното и неформалното образование и обучение;
 • 84% от унгарците четат електронни медии;
 • Унгария е най-.големият производител на царевица в ЕС спрямо броя на населението си и най-големият износител на чистопородни биволи за разплод;
 • 78,8% от износа на страната е за ЕС, а вносът на стоки от ЕС е в размер на 69,4%.
 • Процентът на заетост при мъжете е 85,3% (80,4% в ЕС), а при жените – 76,1% (70,2% в ЕС).

Уебсайт на Унгарското председателство

TOP