Българският търговски регистър разшири обмена на данни с регистрите на държавите от ЕС

Българският търговски регистър разшири обмена на данни с регистрите на държавите от ЕС

На 28 юни 2024 г. успешно са внедрени нови функционалности в Информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чрез които се разширява обемът на информацията, обменяна от Българския търговски регистър с регистрите на държавите членки на ЕС чрез системата за взаимно свързване на регистрите (BRIS). Така България стана една от първите страни, внедрила функционалностите на версията BRIS 3.

След внедряването на новите функционалности в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) вече се обменят данни при презгранична регистрация на клон. Така въз основа на уведомление от BRIS по партидата на дружество, регистрирало клон в друга държава членка, ще се отразява информация за клона и за неговото закриване, а при промени в дружеството майка те ще бъдат отразявани по партидата на клона му.

Сегашното разширяване е в изпълнение на измененията в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, транспонирали новите правила по Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.

Източник и изображение: МП

TOP