Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения

Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения

Европейската комисия представи план за действие за справяне с недостига на работна ръка и умения и предлага да работи съвместно с държавите членки и социалните партньори за намиране на решения за тези проблеми през следващите месеци и години. Планът за действие е част от стратегията на ЕС за повишаване на неговата конкурентоспособност и укрепване на икономическата и социалната му устойчивост. 

От почти десетилетие насам недостигът на работна ръка и умения нараства във всички държави членки. Този недостиг се дължи на демографските промени, търсенето на нови умения, свързани с технологичното развитие и двойния преход, стремежа за по-нататъшно развитие на промишлеността, нуждите в областта на отбраната и сигурността, както и на предизвикателствата, свързани с условията на труд в някои сектори. Комисията установи 42 професии с недостиг на работна сила, с известни различия между държавите членки.

В Плана за действие се определят пет основни области:

 • Подкрепа за активизирането на по-слабо представените хора на пазара на труда;
 • Предоставяне на подкрепа за развиване на умения, обучение и образование;
 • Подобряване на условията на труд в някои сектори;
 • Подобряване на справедливата мобилност в рамките на ЕС за работниците и учащите се;
 • Привличане на таланти от държави извън ЕС.

Преодоляването на недостига на работна ръка и умения е от решаващо значение за стимулиране на устойчивия икономически растеж в ЕС, за използването на възможностите на екологичния и цифровия преход, за насърчаване на създаването на качествени работни места, за повишаване на нашата икономическа и социална устойчивост в контекста на геополитическите промени и за осигуряването на достатъчно финансиране за политиката по заетостта и социалните политики в ЕС.

Примери за действия от страна на ЕК:

 • финансиране на нови проекти за нулева дългосрочна безработица;
 • финансиране на нови проекти за активизиране и повишаване на квалификацията на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (NEET);
 • съфинансиране на повече центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, като целта е до 2027 г. да има най-малко 100 нови центъра;
 • създаване на нови партньорства в областта на уменията в рамките на Пакта за умения;
 • подобряване определянето на необходимите умения — картографиране на нуждите от умения днес и в бъдеще — в тясно сътрудничество с агенциите на ЕС;
 • анализ на политиките по отношение на отпуските по болест, за да се набележат най-добрите практики за работниците и предприятията;
 • оценка на въздействието на пенсионните реформи, въвеждащи повече възможности за гъвкаво пенсиониране и за съчетаване на пенсионни доходи със заплата;
 • извършване на партньорска проверка на националните подходи за справяне с психосоциалните рискове на работното място.

Държавите членки се приканват:

 • да преразгледат програмите за образование и обучение, за да се отговори по-добре на нуждите на пазара на труда;
 • да извършат реформи в областта на обезщетенията с цел преодоляване на икономическата неактивност и предоставяне на достатъчна подкрепа на хората, които могат да работят, да се върнат постепенно на пазара на труда;
 • да извършат данъчни реформи с цел намаляване на данъчната тежест за лицата получаващи две заплати и лицата с ниски доходи;
 • да осигурят допълнителна подкрепа за цифровизацията на координацията на системите за социална сигурност с цел улесняване на справедливата трудова мобилност;
 • да приемат бързо и да изпълнят препоръката на Съвета „Европа в движение — възможности за образователна мобилност за всеки“;
 • да продължат да участват в партньорства в подкрепа на талантите с цел подобряване на възможностите за законна миграция.

Социалните партньори се очаква:

 • да преодолеят лошите условия на труд чрез колективно договаряне в секторите, характеризиращи се с неподходящи условия на труд;
 • да помогнат за активизиране на по-слабо представените групи и да намерят адаптирани решения за насърчаване на заетостта на по-възрастните работници;
 • да осигурят подкрепа за чиракуването и за партньорствата между доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) и работодателите;
 • да обучават работещите в областта на дългосрочните грижи за насочени в по-голяма степен към отделния човек грижи и цифровизация;
 • да актуализират многосекторните насоки за справяне с насилието и тормоза в сектора на здравните грижи;
 • да работят съвместно за създаване на европейска рамка за подобряване на условията на труд за професионалните водачи от трети държави;
 • да допринасят със своя експертен опит за създаването на резерва на ЕС от таланти с цел привличане на таланти от трети държави.

Следващи стъпки

Комисията ще следи напредъка в изпълнението на този план за действие в рамките на европейския семестър. Освен това Комисията ще покани държавите членки в Комитета по заетостта и в Комитета за социална закрила да провеждат редовен тристранен обмен по този въпрос с участието на европейски и национални социални партньори.

TOP