Отворена е Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини

Отворена е Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини

В ход е изпълнението на Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България. Общият размер на средствата за изпълнение на Програмата е в размер на 5 000 000 лв., финансирани от държавния бюджет, посредством бюджета на Министерството на туризма.

Бюджетът на един проект не може да надхвърля 400 000 лева. Финансовата помощ, която се отпуска по Програмата, е 60% от общия размер на бюджета на проекта. Останалите 40% от финансирането за изпълнение на проекта, следва да бъдат осигурени под формата на собствено съфинансиране от бенефициента.

Основна целева група потенциални бенефициенти са: структурите на местната администрация от целевия район и туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм или на въздушни превозвачи.

По програмата са допустими партньори юридически лица, които са оператори на граждански летища за обществено ползване в Република България.

Процедурата по кандидатстване, оценка и комуникация с кандидатите ще се извършва по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване”.

Срокът за изпълнение на проектите не може да бъде по-дълъг от 12 месеца.

Краен срок за кандидатстване – 16.30 ч. на 27.11.2023 г.

TOP