Възможности за финансиране участието на български организации в тематични партньорски събития в Европа

Възможности за финансиране участието на български организации в тематични партньорски събития в Европа

Министерството на образованието и науката обявява грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития (brokerage events)  по клъстерите от стълб II на РП на Европейския съюз „Хоризонт Европа“, в рамките на проект NCP_WIDERA.NET.

Целта на тази мярка е да се насърчи участието на български организации в конкурси за проектни предложения по шестте клъстера от стълб II на РП „Хоризонт Европа“.

Критерии за избираемост

Кандидатът за грант трябва да отговаря на следните критерии:

  • да работи в научна организация, университет, държавна институция, неправителствена организация, малко или средно предприятие или друго юридическо лице, със седалище в България, пряко ангажиран с научноизследователска и/или иновационна дейност;
  • да притежава докторска степен или поне 3-годишен професионален опит в сферата на фундаменталните или приложни научни изследвания;
  • да владее английски език на отлично експертно ниво.

Предимство ще бъде давано на:

  • Настоящи или потенциални координатори на проекти по клъстерите на РП „Хоризонт Европа“;
  • партньори в настоящи или минали проекти по РП „Хоризонт Европа“;
  • кандидати, имащи готовност да представят презентации и да споделят личния си опит по време на съответното партньорско събитие;
  • кандидати с предишен опит от международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Финансиране

Грантовете ще са в размер до 1000 евро за едно събитие (50% авансово финансиране + последващо възстановяване на останалите разходи на база реално извършени разходи).

За да му бъдат възстановени разходите, кандидатът следва да представи заявление, придружено с допълнителна документация (фактура от хотел, копия от самолетни билети, билети от градския транспорт и др.) в срок до 10 дни след завръщането си от съответното събитие. Задължителна част от отчетната документация е и доклад от проведеното събитие (изготвен във формуляр по проекта NCP_WIDERA.NET).

Документи за кандидатстване

  • Заявление за участие в съответното събитие (изготвено във формуляр по проекта NCP_WIDERA.NET);
  • Кратка автобиография на кандидата;
  • Потвърждение за регистрация/програма на събитието/покана.

Важно:

– Заявление за участие се подава минимум 25 дни преди съответното събитие, на електронен адрес: z_georgieva@mon.bg

– Подадените заявления се разглеждат в 3-дневен срок от датата на подаването им от експерти от дирекция „Наука“ в МОН (изпълнител на проекта NCP_WIDERA.NET), след което веднага следва уведомяване на кандидатите за взетото решение.

– Организацията на самото пътуване, закупуването на самолетни билети, резервация на хотел и др. логистични детайли се организират от съответния участник.

– Кандидатите имат право сами да потърсят и изберат събитие, в което да участват, или да използват наличната и актуална към момента на кандидатстването им база данни със събития, изготвяна по  проекта NCP_WIDERA.NET – https://horizoneuropencpportal.eu/index.php/stage

Тази информация редовно ще бъде актуализирана и на сайта на МОН – раздел „Наука, конкурси“ – https://www.mon.bg/bg/4; в Портала за наука – https://naukamon.eu/ и на българската страница на „Хоризонт Европа“ – https://horizoneu.mon.bg/.

Краен срок

Конкурсът ще бъде отворен за кандидатстване в рамките на продължителността на проекта NCP_WIDERA.NET (до пролетта на 2025 г.) или до изчерпване на наличния бюджет.

TOP