Конкурс за участие в годишна национална награда за социални иновации

Конкурс в подкрепа на социалната икономика

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

Основната цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия.

С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика в Република България  чрез социални иновации.

За 2023 г. конкурсът се обявява за категориите:

  • Социални иновации, свързани със заетост;
  • Социални иновации, свързани със социално включване;
  • Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

Ще бъдат връчени до три награди – първа, втора и трета (почетен плакет).

Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 02.10.2023 г.

Предложенията се подават на ел. адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg.

До участие се допускат физически лица, граждани на Република България и юридически  лица, регистрирани в България.

Кандидатите представят следните документи (с текст, напечатан на български език):

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
  2. Декларация (в свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята; ако документите съдържат лични данни в декларацията е необходимо да се добави следния текст: „Декларирам, че като участник в Конкурса за национална награда и социални иновации в подкрепа на социалната икономика, на основание чл.6, ал.1, т. а от Регламент ЕС 2016/679, както и чл.4, ал.1, т.5 от Вътрешните правила за защита на личните данни в МТСП, предоставям съгласието си, Министерство на труда и социалната политика да обработва събраните лични данни, удостоверяващи физическата ми идентичност: три имена, ЕГН, номер на личен документ, гражданство, адрес, телефон, имейл единствено и само за целите и участието в обявения на страницата https://seconomy.mlsp.government.bg/ конкурс.

В случай на последващ отказ от участие в конкурса, организаторът предоставя възможност даденото Съгласие да бъде оттеглено, съгласно вътрешните му правила за Защита на личните данни.

За допълнителни въпроси, може да се свържете с:

Теодора Тодорова, Дирекция ЖРДПСИ, тел:02 8119 547, e-mail: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg

Илия Гаралиев, Дирекция ЖРДПСИ, тел:02 8119 547, e-mail: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg

Формулярът можете да изтеглите тук.

TOP