ЕК подкрепя европейския сектор на вятърната енергия

wind-turbines-in-the-ocean

Европейската комисия определя незабавни действия в подкрепа на европейския сектор на вятърната енергия

За постигането до 2030 г. на договорената цел за поне 42,5% енергия от възобновяеми източници в ЕС, е необходимо значително увеличение на инсталираните мощности за вятърна енергия. За да се гарантира, че преходът към чиста енергия е неотделим от конкурентоспособността на промишлеността и че вятърната енергия продължава да бъде пример за европейски успех, Европейската комисия представи План за действие за европейския сектор на вятърната енергия.

В плана за действие се определят незабавни действия, които да бъдат предприети съвместно от Комисията, държавите членки и промишлеността, с надграждане върху действащите политики и законодателство и съсредоточаване върху шест основни области:

  • Ускоряване на внедряването чрез по-голяма предвидимост и по-бързо издаване на разрешения. Държавите членки се насърчават да повишат видимостта на набелязаните проекти чрез поемане на ангажименти за използването на вятърна енергия, прозрачни графици за търгове и дългосрочно планиране.
  • Подобряване на проектирането на търговете.
  • Достъп до финансиране. За да се ускорят инвестициите и финансирането за производството на вятърна енергия в Европа, Комисията ще улесни достъпа до финансиране от ЕС, по-специално чрез Фонда за иновации, а Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави гаранции за намаляване на риска.
  • Справедлива и конкурентна международна среда. За да се гарантира, че секторът на вятърната енергия може да функционира при равни условия, Комисията следи отблизо потенциалните нелоялни търговски практики, от които се ползват чуждестранните производители на вятърна енергия, и ще продължи да използва търговските споразумения за улесняване на достъпа до чуждестранни пазари.
  • Умения. Широкомащабните партньорства за умения в областта на енергията от възобновяеми източници ще бъдат основен форум за разработване на проекти за развитие на умения. Със Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии Комисията също така ще улесни стартирането на европейски академии за умения в областта на промишлеността с нулеви нетни емисии, включително на академии, посветени на сектора на вятърната енергия, предназначени да подкрепят действията на държавите членки за повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците. Академиите ще разработят учебно съдържание и учебни материали и ще имат за цел да обучат 100 000 учащи се в рамките на три години след учредяването си. 
  • Участие на промишлеността и ангажименти на държавите членки.

ЕК ще удвои усилията си за подкрепа на сектора на възобновяемите енергийни източници в морето, като определи допълнителни действия за: укрепване на мрежовата инфраструктура и на регионалното сътрудничество, ускоряване на издаването на разрешения, осигуряване на интегрирано морско пространствено планиране, укрепване на устойчивостта на инфраструктурата, поддържане на научните изследвания и иновациите и развиване на вериги на доставки и умения.

TOP